СМЕРЕКА БОГДАН

Головна / Співробітники / СМЕРЕКА БОГДАН

  • Ім'я : СМЕРЕКА БОГДАН
  • Посада : Науковий співробітник, к. і. н.
  • Номер телефону : (032) 235-73-02
  • Поштова адреса : smereka.bohdan@yahoo.com
  • Наукові зацікавлення :

    історична географія, джерелознавство, історія міст

Біографія

Народився 30 вересня 1991 р. в м. Жовква Львівської обл. У 2008 р. закінчив Жовківську загальноосвітню середню школу № 2. Упродовж 2008-2013 рр. навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. З вересня 2013 р. працює на посаді наукового співробітника Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. У 2016 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Описово-статистичні джерела про заселення та адміністративно-територіальний устрій Львівської землі Руського воєводства у XVI–XVIII ст.» (науковий керівник – М. М. Капраль).

Персональні веб-ресурси: Google Scholar, ORCID, Web of Science, Academia.edu, Національна академія наук України, Науковці України

Публікації
Монографії, упорядкування, видання джерел, редакційна діяльність

Окремі видання:

Реєстр населених пунктів України від найдавніших часів до початку XXI ст. / Упоряд. Б. Смерека; Наук. ред. М. Капраль. – Львів, 2014. – Т. 1: Львівська область. – Вип. 1: Городоцький район. – 68 с. + 6 мап + 2 карти-схеми.

Описово-статистичні джерела про заселення та адміністративно-територіальний устрій Львівської землі Руського воєводства у XVI–XVIII ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». – К., 2016. – 20 с.

Міста на маґдебурзькому праві українських земель у XIII–XIX ст. Т. 1: Руське та Белзьке воєводства / Львівське  відділення  Інституту  української  археографії  та  джерелознавства  ім.  М.  С.  Грушевського  НАН України / Упоряд. М. Капраль, Б. Смерека, А. Фелонюк. – Львів, 2019. – 62 c. + 4 карти.

Львівська область (1939-1959 рр.): адміністративний та демографічний довідник / Упоряд. Б. Смерека. – Львів, 2020. – 265 c. + 1 карта + 5 карт-схем.

Статті і тези доповідей:

2014

Городоцьке староство Львівської землі Руського воєводства: територія і населення у XVI–XVIII століттях (за матеріалами фіскальних джерел) / Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2014. – Т. 28. – С. 62-103.

Реєстри поборового податку у Польському Королівстві: перебіг процесу збору та інформаційна вартість документів для історико-демографічних досліджень (на прикладі поборового реєстру Львівської землі та Жидачівського повіту Руського воєводства 1552 р.) // VIII Міжнар. наук. конф. «Історія торгівлі, податків та мита» (30-31 жовтня 2014 р., Дніпропетровськ). Тези доп. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 30-32.

2015

Зниклі поселення Львівської землі Руського воєводства у XVI–XVIII ст. та специфіка їх ідентифікації у фіскальних джерелах // Український історичний збірник / Гол. ред. Т. В. Чухліб. – К., 2015. – Вип. 18. – С. 62-80.

Кам’янецьке староство Львівської землі Руського воєводства в XVI–XVIII ст. (у світлі фіскальних джерел) // Історико-географічні дослідження в Україні: Зб. наук. праць / Відп. ред. Г. В. Боряк; Упоряд.: В. В. Томазов, С. Б. Хведченя. – К., 2015. – Ч. 13. – С. 93-150.

Кількість населення Львівської землі Руського воєводства у XVI ст. (за матеріалами фіскальних джерел) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Гол. ред. Ф. Г. Турченко. – Запоріжжя, 2015. – Вип. 44. – Т. 1. – С. 34-40.

Мервицька і Ситихівська «держави» Львівської землі Руського воєводства у XVI–XVIII століттях: джерельні матеріали до вивчення кількости населення // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2015. – Т. 268: Праці Комісії спеціальних історичних дисциплін. – С. 265-293 (Також опубл. у: Жовква крізь століття. – Львів, 2014. – Т. 3. – С. 135-165).

Особливості заселення східних теренів Львівської землі Руського воєводства у XVI-XVIII ст. (за матеріалами фіскальних джерел) // Дев’ята міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита». 29-30 жовтня 2015 р. Дніпропетровськ. Тези доповідей. – Київ, 2015. – С. 45-46. 

Поборові реєстри як джерело для вивчення приватних землеволодінь та їх власників у Львівській землі Руського воєводства в XVІ столітті // Генеалогічні записки: Зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 13 (нової серії 7). – С. 24-37.

Реєстри поборового податку у Польському королівстві: процес збору податку та інформативність документів (на прикладі поборового реєстру Львівської землі Руського воєводства 1552 р.) // Вісник Львівського університету. Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології». – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 132-144.

2016

Збирачі ланового податку у Львівській землі Руського воєводства (друга половина XVI – перша половина XVII ст.) // Х Міжнар. наук. конф. «Історія торгівлі, податків та мита» (27-28 жовтня 2016 р., Дніпро). Тези доп. – К., 2016. – С. 29-32.

Золочівський комплекс у Львівській землі Руського воєводства: власники, територія і населення у XVI ст. (за даними фіскальних джерел) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Гол. ред. Ф. Г. Турченко. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 45. – Т. 1. – С. 17-26.

2017

Згадки про поральний (подимний) податок в актових документах Руського та Белзького воєводств у XIV–XV ст. // ХІ Міжнар. наук. конф. «Історія торгівлі, податків і мита» (26 жовтня 2017 р., Дніпро). Тези доп. – К., 2017. – С. 35-37.

Населення ліквідованих сіл на території Яворівського полігону (XVI – перша половина ХХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Гол. ред. Ф. Г. Турченко. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 48. – С. 27-32.

Описово-статистичні джерела до вивчення шляхетських маєтностей в Руському воєводстві у XVI-XVIII ст. (на прикладі Комарнівського комплексу у Львівській землі): інвентарі // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Гол. ред. Ф. Г. Турченко. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 49. – С. 243-250.

Описово-статистичні джерела до вивчення шляхетських маєтностей в Руському воєводстві у XVI–XVIII ст. (на прикладі Комарнівського комплексу у Львівській землі): реєстри поборового, поголовного, подимного і чопового податку // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Гол. ред. Ф. Г. Турченко. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 47. – С. 209-218.

Поняття «урочище» в актових і фіскальних документах Руського воєводства у XV–XVIII ст. // Наукові записки НаУКМА: історичні науки / Упоряд. М. В. Кірсенко. – К., 2017. – Вип. 194. – С. 11-16.

Похід молдовського господаря Богдана Кривого на Львів 1509 р. у світлі фіскального джерела // Каразінські читання (історичні науки). Тези доп. 70-ї Міжнар. конф. молодих вчених (28 квітня 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 34-35.

[Рец. на:] Janusz Szyszka: Formowanie i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Societas Vistulana, Kraków, 2016 (Maiestas – Potestas – Communitas, 5), ss. 568 + 4 tab., 9 map, aneksy // Studia Geohistorica. – Warszawa, 2017. – T. 5. – S. 260-273.

2018

Волоща – Луща – Коритків: до історії двох невдалих локацій одного містечка у Перемишльській землі Руського воєводства // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 30. – Рівне, 2018. – С. 12-21.

Публікації Ф.К. Волянським джерел з історії Галичини в додатках до «Gazety Lwowskiej» у другій половині XIX ст. // «Каразінські читання (історичні науки). Тези доповідей 71-ї Міжнародної конференції молодих вчених 27 квітня 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 33-34.

Старосільська маєтність у Львівській землі: територія і населення у XVI-XVIII ст. // Острозька давнина. Науковий журнал / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін.  – Острог, 2018. – Вип. 6. – С. 234-266 + 2 карти-схеми.

Фіскальні джерела до історії Угорського королівства XV-XVI ст. // ХIІ Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків і мита» (Дніпро, 25-26 жовтня 2018 р.). – К., 2018. – С. 27-29.

Яворівське староство у Львівській землі на початку XVII століття: фіскальні джерела до історії // Записки товариства імені Шевченка. – Львів, 2018. – Т. CCLXХI: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Редактор тому Олег Купчинський; Редакційна колегія: Андрій Гречило, Любов Дубровіна, Микола Крикун, Олег Купчинський, Роман Шуст, Наталя Яковенко. – С. 85-113.

2019

Брукатки – нереалізована міська локація у Волинському воєводстві // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 31, книга 1. – Рівне, 2019. – С. 165-170.

Власницька приналежність поселень Закарпаття за фіскальними джерелами середини XVI ст. // Каразінські читання (історичні науки). Тези доповідей 72-ї Міжнародної наукової конференції 26 квітня 2019 р. – C. 25-26.

Володіння родини Сенявських у Руському воєводстві // Бережанський замковий комплекс і замки родини Синявських на землях Східної Галичини і Поділля: минуле, сьогодення, перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди відзначення 485-ої річниці початку побудови Бережанського замку, м. Бережани, 11 жовтня 2019 р. / Упор. Н. Волинець, О. Лугова. – Бережани, 2019. – С. 75-90.

Документ з ранньої історії міста Яворів 14?8 року // Zaporizhzhia Historical Review. – Запоріжжя, 2019. – Вип. 1 (52). - С. 9-16.

Документи до історії Чернігово-Сіверщини у львівських судових книгах // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції (28-29 листопада 2019 р., м. Суми). – Суми, 2019. – Частина ІІ. – С. 108-111.

Женів і Шанів: до питання ідентифікації населених пунктів у ранньомодерний час на прикладі двох сіл Львівської землі Руського воєводства // Zaporizhzhia Historical Review. – Запоріжжя, 2019. – Вип. 2 (53). – С. 23-29.

Історична довідка // Вишовський І. Королеві Руській – 500 років / За ред. Н. Халак. – Львів-Чортків, 2019. – С. 7-11.

Фіскальна політика Молдовського князівства та джерела до її вивчення (XV – XVI ст.) // ХIІІ Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків і мита» (Дніпро, 24-25 жовтня 2019 р.). – К., 2019. – С. 14-16.

2020

Подимний податок у середньовічній Європі на прикладі королівства Араґон // ХIV Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків і мита» (Дніпро, 22-23 жовтня 2020 р.). – К., 2020. – С. 25-27.

Поширення маґдебурького права на Бережанщині (XIV – XVII ст.) // Бережани: погляд крізь віки. Матеріали наукової конференції з міжнародною участю з нагоди 645-ліття від часу першої письмової згадки про Бережани та 490-ліття надання їм статусу міста й маґдебурзького права / Упоряд. Л. Зінчук, О. Лугова, Н. Волинець. – Бережани, 2020. – С. 29-36.

Розмежування сіл у Руській землі у 1422 році // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2020. – Вип. 23/24. – С. 557-567.

2021

Бережани як адміністративно-територіальний центр // Бережани: погляд крізь віки. Матеріали II наукової конференції з нагоди 646-ї річниці першої письмової згадки про місто та 491-ї річниці маґдебурзького права / Упоряд. Л. Зінчук, О. Лугова, Н. Волинець. – Бережани, 2021. – С. 5–14.

До питання достовірності демографічних джерел ранномодерної доби на прикладі церковного перепису населення Англії 1563 року // Каразінські читання (історичні науки): тези доповідей 74-ї Міжнародної наукової конференції (Харків, 23 квітня 2021 р.). – Харків, 2021. – С. 50-51.

Локаційний привілей міста Кременчука 1635 року // Архіви України. – К., 2021. – Вип. 2 (327). – С. 156-169.

Подимний податок у середньовічній Європі на прикладі герцогства Бретань // ХV Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків і мита» (Дніпро, 21–22 жовтня 2021 р.). – К., 2021. – С. 18-20.

Три маловідомі документи XV століття до історії Львівської землі // Архіви України. К., 2021. Вип. 4 (329). С. 169–185.

Церковні переписи населення Англії 1563 та 1603 рр. // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції : «Історико-філософські дослідження молодих учених». Частина 2. (22-23 квітня 2021 р., м. Суми). – Суми, 2021. – С. 62-64.

Catalogus Baronum: зміст джерела, його значення і доля // Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ, 2021. – С. 30–33.

2022

До історії василіянського монастиря в Бесідах наприкінці XVII ст. // Науковий щорічник “Історія релігій в Україні”. – Львів, 2022. – Вип. 32. – С. 228–241.

На місці Жовкви та її околиць: документи до історії маєтності Висоцьких-Жолкевських у Львівській землі в XV–XVI століттях (частина 1) // Архіви України. – К., 2022. – Вип. 3 (332). – С. 119–137.

Податковий реєстр Золочівської маєтності у Львівській землі 1598 року // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія». – Ужгород, 2022. – Вип. 1 (46). – С. 160–166.

Подушний податок у середньовічній Європі на прикладі Королівства Англії // ХVI Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків і мита» (Дніпро, 27–28 жовтня 2022 р.). – Дніпро, 2022. – С. 57–59.

Самбірська волость і Самбірський повіт: реконструкція меж (кінець XIV – XVI століття) // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія». – Ужгород, 2022. – Вип. 2 (47). – С. 147–162.

[Рец. на:] Teresa Pluskota: Słownik nazw miejscowych i ich wariantów od XVI do XVIII wieku. Województwo bełskie, ruskie, wołyńskie, podolskie i bracławskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019, ss. 578 // Studia Geohistorica. – Warszawa, 2022. – T. 10. – S. 250-252.

2023

Акти закладення сіл на волоському праві у Калуському старостві Галицької землі // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія». – Ужгород, 2023. – Вип. 1 (48). – С. 113–128.

Єлизавета Могила і Мирон Барновський – покровителі Задарівського монастиря (за документами XVII–XVIII ст.) // Науковий щорічник “Історія релігій в Україні”. – Львів, 2023. – Вип. 33. – С. 194–212.

Масові перейменування населених пунктів Львівської області в середині 40-х років ХХ століття // Архіви України. – К., 2023. – Вип. 3 (336). – С. 110–139.

На місці Жовкви та її околиць: документи до історії маєтності Висоцьких-Жолкевських у Львівській землі в XV–XVI століттях (частина 2) // Архіви України. – К., 2023. – Вип. 1 (334). – С. 96–125.

Редакційна діяльність