КАПРАЛЬ МИРОН

Головна / Співробітники / КАПРАЛЬ МИРОН

  • Ім'я : КАПРАЛЬ МИРОН
  • Посада : Керівник Львівського відділення, д. і. н., професор
  • Номер телефону : (032) 235-73-02
  • Поштова адреса : m.kapral@yahoo.com
  • Наукові зацікавлення :

    урбаністика, джерелознавство, демографія, економіка ранньомодерного міста, історіографія ХІХ–ХХІ ст.

Біографія

Народився 29 березня 1968 р. в с. Млиниська Жидачівського району Львівської обл. 1985 р. закінчив Львівську середню школу № 49. Упродовж 1989-1994 рр. навчався на історичному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка. У 1992 р. почав працювати у Львівському відділенні Інституту української археографії АН України на посаді археографа. З 1996 р. – науковий співробітник, з 2005 р. – старший науковий співробітник, з 2010 р. – провідний науковий співробітник. 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Фінансові книги Львова другої чверті XVI ст. як джерело дослідження історичної демографії та соціотопографії» (науковий керівник – Я. Р. Дашкевич). У 2007 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника.
Протягом 2000-2003 рр. навчався в докторантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2004 р. здобув науковий ступінь доктора історичних наук, захистивши дисертацію «Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини)» (за монографією). У 2010 р. призначений виконувачем обов’язків, а у липні 2012 р. затверджений на посаді керівника Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. У 2013 р. присвоєно вчене звання професора. У 2015 р. став лауреатом премії Канадського інституту українських студій за найкращу роботу в ділянці україністики за 2012-2014 рр., та премії імені М. С. Грушевського Президії НАН України за видатні наукові роботи в галузі історичної україністики та соціології за цей же період.

Персональні веб-ресурси: Google Scholar, ORCID, Web of Science, Scopus ID, Academia.edu, Національна академія наук України, Науковці УкраїниЕнциклопедія сучасної України, Вікіпедія

Публікації
Монографії, упорядкування, видання джерел, редакційна діяльність

Окремі видання:

Привілеї міста Львова XІV–ХVІІI ст.: [Зб. док.] / Упоряд. М. Капраль; наук. ред. Я. Дашкевич, Р. Шуст. – Львів: Б. в., 1998. – 640 с. – (Monumenta Leopolitana. Львівські історичні пам’ятки. – Т. 1).

Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. – К.: Наукова думка, 2000. – Т. 11: Покажчик імен / Уклад. М. Капраль, Я. Федорук; Відп. ред. Я. Дашкевич. – 520 с.

Привілеї національних громад міста Львова (XІV–ХVІІI ст.): [Зб. док.] / Упоряд. М. Капраль; наук. ред. Я. Дашкевич, Р. Шуст. – Львів: Б. в., 2000. – 576 с. – (Monumenta Leopolitana. Львівські історичні пам’ятки. – Т. 2).

Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини). – Львів: ЛА «Піраміда», 2003. – 440 c.

Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій Львова / Упоряд. М. Капраль; Наук. ред. Я. Дашкевич, Р. Шуст. – Львів: ЛА «Піраміда», 2007. – LI + 816 с. + 8 іл. – (Monumenta Leopolitana. Львівські історичні пам’ятки. – Т. 4).

Urzędnicy miasta Lwowa w XIII–XVIII wieku. – Toruń: Wyd-wo Adam Marszałek, 2008. – 420 s. – (Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego. – T. 7: Ziemie Ruskie. – Z. 1: Lwów). (Підпис: M. Kapral).

Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Бібліографічний покажчик (1992-2012) / Львівське відділення Інституту української археографії ім. М. С. Грушевського НАН України; Упоряд. М. Капраль, Н. Кіт, І. Скочиляс. – Львів, 2012. – 336 с.

Люди корпорації: Львівський шевський цех у XVII–XVIII ст. – Львів: б. в., 2012. – 552 с. + 16 іл. – (Львівські історичні праці. Дослідження. – Вип. 5).

Атлас українських історичних міст / Наук. рада: Г. Боряк, М. Капраль, Ф. Оплль та ін.; За наук. ред. М. Капраля. – К.: ДНВП «Картографія», 2014. – Т. 1: Львів. – 95 с. + 26 оригінальних карт + 11 карт-реконструкцій + 6 видів міста.

Богоявленське братство Львова у XVIII ст.: дослідження та матеріали. – Львів: ЛА «Піраміда», 2016. – xcv + 328 c. + 8 іл.

Атлас українських історичних міст / Наук. рада: Г. Боряк, М. Капраль, Ф. Оплль та ін.; За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2016. – Т. 3: Жовква. – 52 с. + 11 оригінальних карт + 5 карт-реконструкцій + 6 видів міста.

Атлас українських історичних міст. Т. 2: Галич / За наук. ред. Мирона Капраля. – Львів, 2018. – 54 с. + 11 оригінальних карт, 7 карт-реконструкцій, 8 видів міста.

Міста на маґдебурзькому праві українських земель у XIII–XIX ст. Т. 1: Руське та Белзьке воєводства / Львівське  відділення  Інституту  української  археографії  та  джерелознавства  ім.  М.  С.  Грушевського  НАН України / Упоряд. М. Капраль, Б. Смерека, А. Фелонюк. – Львів, 2019. – 62 c. + 4 карти.

‘Between Poland and Lithuania: Toward the Westernizing of Society, Law, and Religious Life in the Ukrainian Lands in the Fourteenth to Seventeenth Centuries,’ in Hrushevsky M. History of Ukraine-Rus’, Volume 5. Edmonton, Toronto, 2019 (у співавторстві).

Political functions of urban spaces and town types through the ages, Ed. by R. Czaja, Z. Noga, F. Opll, M. Scheutz. Cracow; Toruń; Viena, 2019. Співавтор колективної монографії, автор розділу: Places of civic sociability in Lviv, Kraków, Toruń, and  Gdańsk, p. 223-243.

Mehrsprachigkeit in Ostmitteleuropa (1400-1700). Kommunikative Praktiken und Verfahren in gemischtsprachigen Stadten und Verbanden / Hrsg. von H.-J. Bomelburg und N. Kersken (= Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung, Bd. 37). – Marburg, 2020. Співавтор колективної монографії, автор розділу: Language, Culture, and Ethnicity in Lviv (Lwów, Lemberg) from the Fourteenth to the Eighteenth Century. S. 73–87.

Атлас українських історичних міст. Т. 4: Жидачів / За наук. ред. Мирона Капраля. – Львів, 2020. – 44 с. + 11 оригінальних карт, 5 карт-реконструкцій.

Раєцька книга Львова (1460–1506) / Упор. М.Капраль, Б.Петришак. – Львів 2020. – 848 с. + 12 іл.

Атлас українських історичних міст. Т. 5: Белз / За наук. ред. Мирона Капраля. – Львів, 2022. – 56 с. + 11 оригінальних карт, 2 види, карт-реконструкцій.

Статті:

1992 - 2015

2016

Від упорядників // Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури / 3-е доповн. вид. – Львів, 2016. – С. 27–28. (Співавтори – Галина Сварник, Ігор Скочиляс).

Вступ // Атлас українських історичних міст. Т. 3: Жовква / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2016. – С. 1.

Дідичні війти і бурмистри (кінець ХІІІ ст. – 1786 р.) // У ратуші міста Львова… Від бурмистрів до міських голів: Довідник / Упоряд.: І. Мацевко, М. Мудрий. – Львів, 2016. – С. 10-34.

Дмитро Красовський – керівник львівського братства наприкінці XVI – початку XVII ст. // Острозька давнина. – Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 55-65.

До історії побудови нової церкви Богоявлення у Львові в 1711-1712 рр. // Історія релігій в Україні: Наук. зб.: світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926-2010). – Львів, 2016. – Ч. 1. – С. 161-171.

Історико-урбаністичний розвиток Жовкви від заснування до кінця XVІІI ст. // Атлас українських історичних міст / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2016. – Т. 3: Жовква. – С. 2-10 (Також опубл. у: Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2016. – Вип. 19-20. – С. 268-281).

Опис репродукцій // Атлас українських історичних міст. Т. 3: Жовква / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2016. – С. 48–50 (співавтор – Уляна Кришталович).

Розвиток Львова та Кракова у XIII–XVIII століттях: порівняльний історико-урбаністичний аналіз // Львів: місто, суспільство, культура: Зб. наук. праць. – Львів, 2016. – Т. 10. – Ч. 1: Львів / Lwów / Lemberg як міські простори: уявлення, досвід, практики. – С. 31-48.

Editions of Medieval and Early Modern Sources of a Diplomatic Nature Published in Ukraine During the Last Two Decades // Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry – tendence – proměny / Ed. P. Krafl. – Praha, 2016. – P. 139-147.

2017

Дослідницька майстерня Михайла Грушевського при роботі над п’ятим томом “Історії України-Руси”: історіографія та джерелознавство // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – Спецвипуск до 60-річчя професора Олексія Сухого. – С. 51–59.

Михайло Грушевський і створення литовсько-польського циклу «Історії України-Руси» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2017. – Т. 270: Праці Історично-філософської секції. – С. 55-64.

«Наша праця необхідна Україні та українській громаді» / Спілкувався Б. Залізняк // За вільну Україну. – Львів, 2017. – 28 грудня. – № 50. – С. 4; 2018. – 11 січня. – № 1. – С. 4, 9.

Організація мирян та церковна влада у XVIII столітті: Богоявленське братство Львова у стосунках з ієрархією та парохами // З історії західноукраїнських земель / Наук. ред. І. Орлевич. – Львів, 2016-2017. – Вип. 12-13. – С. 73-84.

Семен Гребінка – керівник Богоявленського та Ставропігійського братства на початку XVIII століття // Львівська Ставропігія: історія, персоналії, взаємини. – Львів, 2017. – С. 123-130.

50-томне видання творів Михайла Грушевського: концепція та реалізація // Вісник НТШ. – Львів, 2017. – Ч. 57. – С. 83-84.

2018

Вступ / Introduction // Атлас українських історичних міст. Т. 2: Галич / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2018. – С. 1 (тексти українською та англійською).

Галицький літопис кінця XVIII ст. // Галич. Збірник наукових праць / За ред. М. Волощука. – Вип. 3. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 184-211.

Галич кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. за картографічними та описово-статистичними (метричними) матеріалами // Галич і Галицька земля: Матеріали науково-практичної конференції. Галич, 25 жовтня 2018 р. – Галич, 2018. – С. 16–22.

Галич у ХІХ – початку ХХІ ст.: історико-урбаністичний розвиток / Halych from the 19th to the beginning of the 21th century: historic and urbanistic development // Атлас українських історичних міст. Т. 2: Галич / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2018. – С. 27–45 (у співавторстві; тексти українською та англійською).

Міста історичної Жидачівщини (до 1600 р.) // Жидачівські читання. – Жидачів, 2018. – Вип. 1. – С. 48-54.

Правовий устрій Богоявленського братства Львова // Луцьке Хрестовоздвиженське братство – інституційний розвиток та місце в суспільному русі України та Білорусі: Наук. зб. Матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 400-літтю Луцького Хрестовоздвиженського братства (м. Луцьк, 28-29 вересня 2017 р.). – Луцьк, 2017. – C. 117-133.

Спів у Львівській Богоявленській церкві (від витоків до кінця XVIII ст.) // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – К., 2018. – Вип. 121. – С. 101-108 (співавтор – І. Кузмінський).

2019

Історія колядки “Радуйтеся вси людіе” в XVII–XX ст. // Науковий щорічник "Історія релігій в Україні". Львів, 2019. Вип. 29. С. 342-352.

Михайло Грушевський і археографія у Науковому товаристві ім. Шевченка (1894–1913 рр.) // Михайло Грушевський: Студії та джерела. Кн. 2 / За ред. І. Гирича. – К., 2019. – С. 7-51 (співавтор – А. Фелонюк).

Міста Жидачівського повіту XIV-XVI ст. // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2019. – Вип. 14. – С. 46-60.

Надання магдебурзького права Жидачеву 1393 р. // Жидачівщина. Збірник матеріалів Других Жидачівських читань, які відбулися 30 листопада 2018 р. – Львів; Жидачів, 2019. – Вип. 2. – С. 18-23.

«Образки, на кільканаста тисяч екземплярів вибиті…» або про популярність гравійованих ікон на західноукраїнських землях у середині XVIII століття // Культура і мистецтво західноукраїнських земель: 2011, 2012 / Упоряд. В. Александрович. – Львів, 2019. – С. 319-330.

Упокій душі по-вірменськи: заповіт львівського купця Вартіка від 10 серпня 1460 р. // Читати – писати – говорити: Зб. наук. праць на пошану проф. Романа Шуста / За ред. І. Підкопи, Р. Сіромського, Р. Тарнавського [= Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск]. Львів, 2019.  С. 210-219 [= Релігійно-культурне життя вірменської діаспори в Україні від початків до сьогодення: до 650-річчя Львівської єпархії Вірменської апостольської церкви / Упор. І. Гаюк. – Львів, 2019. – С. 61-73].

2020

Вступ // Раєцька книга міста Львова (1460–1506) / Упоряд. М. Капраль, Б. Петришак. – Львів, 2020. – С. 7–17 (співавтор – Б. Петришак).

Грушевського Михайла „Історія України-Руси“ англійською мовою // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Наукове товариство ім. Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Львів, 2019 [друк 2020]. – Т. 4. – С. 399–404 (співавтор – А. Фелонюк).

Данило Дажбогович Задеревецький – засновник роду Даниловичів // Academia terra historiae. Студії на пошану Валерія Смолія. – Київ, 2020. – Кн. 1: Простори історії. – C. 389–402.

Джерелознавчі та візуальні особливості міських карт України (на прикладі "Атласу українських історичних міст”) // Речі і образи: матеріали конференції "Спеціальні історичні дисципліни в контексті "речового” та "візуального” поворотів європейської гуманітаристики” (4 жовтня 2019 р., м. Київ) / Відп. ред. О. Ковалевська; Упоряд.: С. Блащук, Г. Боряк, О. Ковалевська. – К., 2020. – С. 123–134.

Жидачів у маґдебурзький період розвитку // Атлас українських історичних міст. Т. 4: Жидачів / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2020. – С. 14–21 (текст українською та англійською).

Опис репродукцій // Атлас українських історичних міст. Т. 4: Жидачів / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2020. – С. 34–35 (текст українською та англійською).

Передмова / Preface  // Атлас українських історичних міст. Т. 4: Жидачів / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2020. – С. 1 (текст українською та англійською).

Предметно-тематичний покажчик // Раєцька книга міста Львова (1460–1506) / Упоряд. М. Капраль, Б. Петришак. – Львів, 2020. – С. 783–847.

Філас В. Візуальне освоєння Північного Причорномор’я останньої чверті XVIII – середини ХІХ ст.: джерелознавчий аналіз. – Запоріжжя: Вид-во Хортицької національної академії, 2018. – 460 с. // Український історичний журнал. – К., 2020. – № 3. – С. 217–222.

Preface // Раєцька книга міста Львова (1460–1506) / Упоряд. М. Капраль, Б. Петришак. – Львів, 2020. – С. 18–28 (співавтор – Б. Петришак).

Przemoc w cechu szewskim Lwowa w XVII i XVIII wieku // W kręgu rodziny epok dawnych: Przemoc / Red. B. Popiołek, A, Chłosta-Sikorska, M. Gadocha. – Kraków, 2020. – S. 137–155. 

[Rec.:] Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1564–1608 w języku ormiańsko-kipczackim, opracowanie Edward Tryjarski, red. naukowy Krzysztof Stopka; Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich; Polska Akademia Umiejętności, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, t. 117, Kraków 2017, ss. 1149, facsimile // Slavia Orientalis. – Warszawa, 2020. – T. LXIX. – Nr 3. – P. 713–718.

2021

Білоус Н. За крок до Вічності: Мешканці міст Волині у світлі тестаментів кінця XVI–XVII століть. – К.: Інститут історії України НАНУ; видавничий дім «Простір», 2021. – 536 с. // Український історичний журнал. – К., 2021. – № 3. – С. 196–200.

Модель соціального та економічного розвитку домодерного українського міста (на прикладі Львова) // Одухотворений інтелект – рушійна сила розвитку суспільства (Матеріали всеукраїнської наукової конференції, приуроченої до 80-річчя від народження професора Степана Гелея). – Львів, 2021. – С. 81–85.

Парафії міста Жидачева за даними поголовного податку 1673 р. // Науковий щорічник “Історія релігій в Україні”. – Львів, 2021. – Вип. 31. – С. 30–41.

Реєстр товарів у Львові початку XVI століття, або Чим вільно торгували львів’яни // Український археографічний щорічник. – К., 2020. – Нова серія. Вип. 23/24 (=Український археографічний збірник, т. 26/27). – С. 895–897.

The Book of Lviv City Council (1460–1506): Historical and Source Review // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич, 2021. – № 3. – С. 19–29 (співавтор – Б. Петришак).

[Review:] Lyl’o I., Hreky na terytoriї Rus’koho voyevodstva u XV–XVIII st.: monohrafiia, L’viv: LNU imeni Ivana Franka, 2019, 384 s., 32 s. kol. il. // Historia Urbana. – Sibiu, 2020. – T. 28. – P. 331–333.

2022

 

Белз у маґдебурзький період розвитку: адміністрація. населення, економіка // Атлас українських історичних міст. Т. 5: Белз / За наук. ред. Мирона Капраля. – Львів, 2022. – С. 23–29 (текст українською та англійською) (співавтор – А. Фелонюк).

Встановлення посади єпископа-суфраганау Львівській латинській архидієцезії на початку XVII ст. // Sub ficu. Меморіальний збірник, присвячений Ігореві Скочилясу / відп. ред. І. Альмес; ред. кол.: У. Головач, Я. Грицак, Д. Сироїд, А. Ясіновський. – Львів: Український католицький університет 2022. – С. 151–166.

Львів як столиця та церковний центр Русі XV–XVIII ст. в письменстві, актових і картографічних документах // Науковий щорічник “Історія релігій в Україні”. – Львів, 2022. – Вип. 32. – С. 16–31.

Опис репродукцій // Атлас українських історичних міст. Т. 5: Белз / За наук. ред. Мирона Капраля. – Львів, 2022. – С. 47–48 (текст українською та англійською).

Передмова / Preface  // Атлас українських історичних міст. Т. 5: Белз / За наук. ред. Мирона Капраля. – Львів, 2022. – С. 1 (текст українською та англійською).

 

Редакційна діяльність

Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки / Ред. кол.: С. Д. Гелей (голов. ред.), В. К. Баран, М. М. Капраль та ін. – Львів: Вид-во ЛКА, 2013. – Вип. 11. – 342 с.; 2014. – Вип. 12. – 290 с.; 2015. – Вип. 13. – 236 с.

Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія: Гуманітарні науки / Ред. кол.: С. Д. Гелей (голов. ред.), В. К. Баран, М. М. Капраль та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2016. – Вип. 14. – 146 с.

Генеалогічні записки: Зб. наук. праць / Ред. кол.: Г. В. Папакін (голова), В. А. Брехуненко, М. М. Капраль та ін. – Львів, 2013. – Вип. 11 (нова серія 5). – 118 с.; 2014. – Вип. 12 (нова серія 6). – 112 с.; 2015. – Вип. 13 (нова серія 7). – 112 с.; 2016. – Вип. 14 (нова серія 8). – 112 с.

Гордєєв А. Ю. Карти-портолани Чорного моря XIV–XVII століття. – К.: ДНВП «Картографія», 2015. – 216 с. + іл. – (Пам’ятки картографії України / Колегія серії: Р. Сосса (голова), Г. Боряк, М. Капраль та ін.).

Грушевський М. Історія України-Руси. Бібліографічний покажчик / Упоряд. А. Гречило, за участю М. Капраля, Я. Федорука. – Львів: Вид-во «Простір-М», 2015. – 392 с.

Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Голов. ред. кол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич (відп. секр.), М. Капраль та ін. – Львів: Світ, 2013. – Т. 4. – Кн. 2: Серія: Суспільно-політичні твори (листопад 1918 р. – жовтень 1926 р.) / Упоряд. С. Панькова. – xviii + 558 с.; Львів: Світ, 2014. – Т. 23: Серія: Монографічні історичні праці / Упоряд., передмова М. Капраль, А. Фелонюк. – xxviii + 604 c.; Львів: Світ, 2016. – Т. 47: Серія: Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви. – Кн. 1: Ювілейна грушевськіана / Упоряд., передм., комент. В. Тельвак. – lvi + 576 с.; Кн. 2: Меморіальна грушевськіана / Упоряд., передм., комент. В. Тельвак. – lii + 372 с.

Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури / Упоряд.: М. Капраль, Г. Сварник, І. [Я.] Скочиляс, А. Фелонюк. – 3-тє вид., доповн. – Львів: ЛА «Піраміда», 2016. – 924 с.

Дашкевич Я. Україна і Схід / Ред. кол.: Я. Гарасим, О. Забуранна, М. Капраль та ін.; Упоряд.: Г. Сварник, А. Фелонюк. – Львів, 2016. – 960 с. + іл.

Дашкевич Я. Україна на перехресті світів: релігієзнавчі й соціокультурні студії / Ред. кол.: М. Капраль, О. Малиць, М. Омельчук та ін.; Упоряд.: Л. Моравська, І. Скочиляс. – Львів: ІУАД; Вид-во УКУ, 2016. – хlvі + 602 с. + 8 с. іл.

Іпатій Потій / Ред. кол.: М. Капраль, О. Киричук, Л. Моравська та ін.; Упоряд.: Л. Моравська, І. Паславський. – Львів: Логос 2013. – 110 с.

Історія релігій в Україні / Національна академія наук України Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львів. від-ня; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди; Львівський музей історії релігії. – Львів: Вид-во «Логос», 2013. – Кн. 1. – Ч. 1: Історія. – 834 с.; Кн. 2. – Ч. 2: Соціологія і політологія; Ч. 3: Філософія та етнологія; Ч. 4: Музейництво, сакральне мистецтво. – 638 с.; 2014. – Кн. 1. – Ч. 1: Історія. – 808 с.; Кн. 2. – Ч. 1: Філософія і соціологія релігії; Ч. 2: Державно-церковні відносини; Ч. 3: Сакральне мистецтво; Ч. 4: Музейні колекції, реставрація; Ч. 5: Краєзнавство, етнологія. – 642 с.; 2015. – Кн. 1: Історія. – 656 с.; Кн. 2. – Ч. 1-2: Філософія, сакральне мистецтво – 540 с.; 2016. – Ч. 1: Церковна історія. – 734 с.; Ч. 2: Філософія, соціологія, політологія релігії; Ч. 3: Сакральні пам’ятки. – 686 с.; 2017. – Вип. 27. – Ч. 1. – 716 с.; Ч. 2. – 540 с.; 2020. – Вип. 30. –  Кн. 1. –  288 с.; Кн. 2. –  284 с.; 2021. – Вип. 31. – 300 с.; Вип. 3 [актуальні питання]. – 212 с.

Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / Ред. кол.: П. С. Сохань (відп. ред.), Д. В. Бурім (відп. секр.), М. М. Капраль та ін. – К., 2013. – Вип. 26. – 740 с.; Вип. 27. – 668 с.; 2014. – Вип. 28. – 528 с.; Вип. 29. – 448 с.

Отець Петро Вергун – апостольський візитатор у Німеччині. Документи архіву СБУ: Зб. док. / Ред. кол.: Г. В. Папакін (голова), В. А. Брехуненко, М. М. Капраль та ін.; Упоряд., вступ. ст., покаж. Д. В. Бурім. – К.: Б. в., 2016. – 416 с.

Привілеї Києва кінця XV – середини XVII ст. Дослідження. Тексти / Ред. кол.: В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна, М. М. Капраль та ін.; Упоряд. Н. О. Білоус. – К.: Вид. дім «Простір», 2013. – 296 с. + 8 іл.

Реєстр населених пунктів України від найдавніших часів до початку XXI ст. / Упоряд. Б. Смерека; Наук. ред. М. Капраль. – Львів, 2014. – Т. 1: Львівська область. – Вип. 1: Городоцький район. – 68 с. + 6 мап. + 2 карти-схеми.

Соціум. Альманах соціальної історії / Ред. кол.: В. Смолій (гол. ред.), В. Горобець (відп. ред.), М. Капраль та ін. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – Вип. 10. – 301 с.; 2015. – Вип. 11-12. – 410 с.; 2017. – Вип. 13-14. – 384 с.

Сфрагістичний щорічник / Ред. кол.: П. Сохань (гол. ред.), О. Маврін (заст. гол. ред.), М. Капраль та ін. – К.: Вид-во «Простір», 2013. – Вип. 4. – 574 с.; 2015. – Вип. 5. – 594 с.; 2016. – Вип. 6. – 640 с.

Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст.: Матеріали Міжнар. конф., присвяч. 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13-14 грудня 2011 р., м. Львів) / Ред. кол.: І. Гирич, А. Гречило, М. Капраль та ін.; Упоряд.: М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк. – Львів, 2013. – 304 с.

Український археографічний щорічник. Нова серія / Ред. кол.: П. Сохань (гол. ред), О. Маврін (заст. гол. ред.), М. Капраль та ін. – К., 2013. – Вип. 18. – 852 с.; 2016. – Вип. 19/20. – 668 с.

Miscellanea Historico-Archivistica / Komitet redakcyjny: J. Krochmal (red. nacz.), M. Kośka (sekr.), H. Bartoszewicz i in.; Rada nauk.: H. Boriak, E. Jekabsons, M. Kapral i in. – Warszawa: Wyd-wo DiG, 2015; 2016. – T. 23. – 366 s.; 2017. – T. 24. – 362 s.