КАПРАЛЬ МИРОН

Головна / Співробітники / КАПРАЛЬ МИРОН

  • Ім'я : КАПРАЛЬ МИРОН
  • Посада : Керівник Львівського відділення, д. і. н., професор
  • Номер телефону : (032) 235-73-02
  • Поштова адреса : m.kapral@yahoo.com
  • Наукові зацікавлення :

    урбаністика, джерелознавство, демографія, економіка ранньомодерного міста, історіографія ХІХ–ХХІ ст.

Біографія

Народився 29 березня 1968 р. в с. Млиниська Жидачівського району Львівської обл. 1985 р. закінчив Львівську середню школу № 49. Упродовж 1989-1994 рр. навчався на історичному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка. У 1992 р. почав працювати у Львівському відділенні Інституту української археографії АН України на посаді археографа. З 1996 р. – науковий співробітник, з 2005 р. – старший науковий співробітник, з 2010 р. – провідний науковий співробітник. 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Фінансові книги Львова другої чверті XVI ст. як джерело дослідження історичної демографії та соціотопографії» (науковий керівник – Я. Р. Дашкевич). У 2007 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника.
Протягом 2000-2003 рр. навчався в докторантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2004 р. здобув науковий ступінь доктора історичних наук, захистивши дисертацію «Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини)» (за монографією). У 2010 р. призначений виконувачем обов’язків, а у липні 2012 р. затверджений на посаді керівника Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. У 2013 р. присвоєно вчене звання професора. У 2015 р. став лауреатом премії Канадського інституту українських студій за найкращу роботу в ділянці україністики за 2012-2014 рр., та премії імені М. С. Грушевського Президії НАН України за видатні наукові роботи в галузі історичної україністики та соціології за цей же період.

Публікації
Монографії, упорядкування, видання джерел, редакційна діяльність

Окремі видання:

Привілеї міста Львова XІV–ХVІІI ст.: [Зб. док.] / Упоряд. М. Капраль; наук. ред. Я. Дашкевич, Р. Шуст. – Львів: Б. в., 1998. – 640 с. – (Monumenta Leopolitana. Львівські історичні пам’ятки. – Т. 1).

Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. – К.: Наукова думка, 2000. – Т. 11: Покажчик імен / Уклад. М. Капраль, Я. Федорук; Відп. ред. Я. Дашкевич. – 520 с.

Привілеї національних громад міста Львова (XІV–ХVІІI ст.): [Зб. док.] / Упоряд. М. Капраль; наук. ред. Я. Дашкевич, Р. Шуст. – Львів: Б. в., 2000. – 576 с. – (Monumenta Leopolitana. Львівські історичні пам’ятки. – Т. 2).

Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини). – Львів: ЛА «Піраміда», 2003. – 440 c.

Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій Львова / Упоряд. М. Капраль; Наук. ред. Я. Дашкевич, Р. Шуст. – Львів: ЛА «Піраміда», 2007. – LI + 816 с. + 8 іл. – (Monumenta Leopolitana. Львівські історичні пам’ятки. – Т. 4).

Urzędnicy miasta Lwowa w XIII–XVIII wieku. – Toruń: Wyd-wo Adam Marszałek, 2008. – 420 s. – (Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego. – T. 7: Ziemie Ruskie. – Z. 1: Lwów). (Підпис: M. Kapral).

Атлас українських історичних міст / Наук. рада: Г. Боряк, М. Капраль, Ф. Оплль та ін.; За наук. ред. М. Капраля. – К.: ДНВП «Картографія», 2014. – Т. 1: Львів. – 95 с. + 26 оригінальних карт + 11 карт-реконструкцій + 6 видів міста.

Люди корпорації: Львівський шевський цех у XVII–XVIII ст. – Львів: б. в., 2012. – 552 с. + 16 іл. – (Львівські історичні праці. Дослідження. – Вип. 5).

Богоявленське братство Львова у XVIII ст.: дослідження та матеріали. – Львів: ЛА «Піраміда», 2016. – xcv + 328 c. + 8 іл.

Атлас українських історичних міст / Наук. рада: Г. Боряк, М. Капраль, Ф. Оплль та ін.; За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2016. – Т. 3: Жовква. – 52 с. + 11 оригінальних карт + 5 карт-реконструкцій + 6 видів міста.

Атлас українських історичних міст. Т. 2: Галич / За наук. ред. Мирона Капраля. – Львів, 2018. – 54 с. + 11 оригінальних карт, 7 карт-реконструкцій, 8 видів міста.

Міста на маґдебурзькому праві українських земель у XIII–XIX ст. Т. 1: Руське та Белзьке воєводства / Львівське  відділення  Інституту  української  археографії  та  джерелознавства  ім.  М.  С.  Грушевського  НАН України / Упоряд. М. Капраль, Б. Смерека, А. Фелонюк. – Львів, 2019. – 62 c. + 4 карти.

‘Between Poland and Lithuania: Toward the Westernizing of Society, Law, and Religious Life in the Ukrainian Lands in the Fourteenth to Seventeenth Centuries,’ in Hrushevsky M. History of Ukraine-Rus’, Volume 5. Edmonton, Toronto, 2019 (у співавторстві).

Political functions of urban spaces and town types through the ages, Ed. by R. Czaja, Z. Noga, F. Opll, M. Scheutz. Cracow; Toruń; Viena, 2019. Співавтор колективної монографії, автор розділу: Places of civic sociability in Lviv, Kraków, Toruń, and  Gdańsk, p. 223-243.

Mehrsprachigkeit in Ostmitteleuropa (1400-1700). Kommunikative Praktiken und Verfahren in gemischtsprachigen Stadten und Verbanden / Hrsg. von H.-J. Bomelburg und N. Kersken (= Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung, Bd. 37). – Marburg, 2020. Співавтор колективної монографії, автор розділу: Language, Culture, and Ethnicity in Lviv (Lwów, Lemberg) from the Fourteenth to the Eighteenth Century. S. 73–87.

Атлас українських історичних міст. Т. 4: Жидачів / За наук. ред. Мирона Капраля. – Львів, 2020. – 44 с. + 11 оригінальних карт, 5 карт-реконструкцій.

Статті:

1992 - 1999

2000

Доля – спільна, труднощі – різні. Самоврядування Києва та Львова на маґдебурзькому праві (кінець XV – перша половина XVII ст.): порівняльний аналіз // Людина і влада. – К., 2000. – № 1-2. – С. 75-77.

Населення Підзамча та деканату св. Йоана на передмісті Львова наприкінці 50-х – на початку 70-х рр. XVI ст. (за матеріалами фінансових документів) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2000. – Вип. 35-36. – С. 469-493.

Привілеї національних громад міста Львова XІV–ХVІІI ст. (Історико-джерелознавчий огляд) // Привілеї національних громад міста Львова (XІV–ХVІІI ст.): [Зб. док.]. – Львів, 2000. – С. 5-37.


2001

Соціотопографія львівського середмістя середини XVI ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2001. – Вип. 5. – С. 59-72.

Przywileje królewskie dla lwowskich Żydów w XIV–XVIII wieku. Przegląd źródłoznawczy // Studia Judaika. – Kraków, 2001. – R. 4. – № 1-2 (7-8). – S. 55-66. (Підпис: M. Kapral).

2002

Між двома уніями: правові конфлікти української громади та магістрату Львова у другій половині XVI ст. // Київська старовина. – К., 2002. – № 1. – С. 50-62.

Огляд історіографії національних взаємостосунків у Львові XVI–XVIII століть // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2002. – Вип. 7. – С. 216-231.

Правовий устрій вірменської громади Львова XIV–XVIII ст. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до XVIII ст.). – К., 2002. – Вип. 2. – С. 136-150.

Українська громада на вулиці Руській Львова в 1550-1585 роках // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2002. – Вип. 37. – Ч. 1. – С. 145-160.

2003

Антиєврейські заворушення та погроми у Львові XVII–XVIII ст. // Соціум: Альманах соціальної історії. – К., 2003. – Вип. 3. – С. 89-100.

Боротьба за рівні права: судові конфлікти Ставропігійського братства та української громади Львова з магістратом у 30–50-х рр. XVIII ст. // Наукові зошити Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 5-6. – С. 77-85.

Міжнародна наукова робітня «Інтеграція та сегрегація в Галицькій Русі (XIV–XVI cт.). Модельне дослідження в ділянках шляхетства, влади, міста та церкви» (Констанц, Німеччина, 4 жовтня 2002 р.) // Вісник Львівського національного університету. Серія історична. – Львів, 2003. – Вип. 38. – С. 789-793.

Огляд джерел до історії національних громад Львова XVI–XVIII ст. // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2003. – Т. 10. – С. 129-134.

Правовое положение украинской общины города Львова XVI–XVIII вв. // Белоруссия и Украина. История и культура. Ежегодник 2003. – Москва, 2003. – С. 239-253.

Правовое устройство армянской общины Львова в XIV–XVIII веках: обзор документов // ТӨРЕ БІТІГІ. Кыпчакско-польская версия Армянского Судебника Мхитара Гоша и Армяно-кыпчакский Процессуальный кодекс. Львов, Каменец-Подольский, 1519-1594. – Алматы, 2003. – С. 741-754.

Шляхи асиміляції національних громад Львова в XVI–XVIII ст. // Вісник Львівського національного університету. Серія історична. – Львів, 2003. – Вип. 38. – С. 45-62.

Les Orthodoxes et les Catholiques de L’vov (fin du XVI123. e – première moitié du XVIIe siècle) // XVIIe siècle. – Paris, 2003. – № 220. – 55e année. – № 3. – S. 449-466. (Підпис: M. Kapral).


2004

Жидачівський повіт Львівської землі в XVI столітті (за матеріалами поборових реєстрів) // До джерел: Зб. наук. праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – К.; Львів, 2004. – Т. 1. – С. 546-565.

Legal Regulation and National (Ethnic) Differentiation in Lviv 1350-1600 // On the Frontier of Latin Europe. Integration and Segregation in Red Ruthenia, 1350-1600. – Warsaw, 2004. – P. 211-228. (Підпис: M. Kapral).

2005

Від упорядника // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. – Львів, 2005. – Т. 7: Серія: Історичні студії та розвідки (1900-1906). – С. V–XVI.

Записки чина св. Василія Великого [С. 253-254. (Співавтор – О. В. Ясь)]; Збірник історично-філософічної секції Наукового товариства імені Шевченка [С. 302] // Енциклопедія історії України. – К., 2005. – Т. 3: Е-Й.

2006

Документи статистичного характеру як джерела дослідження демографії та соціотопографії Львова XVI–XVIII ст. // Історична топографія та соціотопографія України: Зб. наук. праць. – Львів, 2006. – С. 357-364.

Заснування та організація цехів // Історія Львова: У 3 т. – Львів, 2006. – Т. 1. – С. 157-160.

Населення міста // Історія Львова: У 3 т. – Львів, 2006. – Т. 1. – С. 224-230.

Населення, чисельність та асиміляційні процеси // Історія Львова: У 3 т. – Львів, 2006. – Т. 1. – С. 118-121.

Національні громади // Історія Львова: У 3 т. – Львів, 2006. – Т. 1. – С. 122-129.

Соціальні і національно-конфесійні конфлікти // Історія Львова: У 3 т. – Львів, 2006. – Т. 1. – С. 130-140. (У «Змісті» помилково підписано: А. Козицький).

Функціонування органів влади Львова у XIII–XVIII ст. (нарис історії інститутів магдебурзького права) // Український історичний журнал. – К., 2006. – № 5. – С. 34-59.

Якою ж була майстерштука львівських мечників? На маргінесі статті Олександра Голездренка «Львівський цех мечників». (Опубл.: Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. 9. – С. 194-201) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2006. – Вип. 10. – С. 571-574.

2007

Від упорядників // Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. – 2-ге вид., виправл. й доповн. – Львів, 2007. – С. 27-28. (Співавтори – Г. Сварник, І. Скочиляс).

Історико-правова суперечка української і польської громад Львова в першій половині ХVІІІ ст. // Соціум: Альманах соціальної історії. – К., 2007. – Вип. 7. – С. 223-230.

«Національний» Львів XVI–XVIII століть в історіографії // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2007. – Спец. випуск: Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наук. праць. – Т. 6: Львів –Краків: діалог міст в історичній ретроспективі. – С. 17-34.

Передреволюційне десятиліття великого історика України (1906-1916) // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. – Львів, 2007. – Т. 8: Серія: Історичні студії та розвідки (1906-1916). – С. V–XVI. (Співавтор – А. Фелонюк).

Привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст. (історико-правовий нарис) // Економічні привілеї міста Львова XV–XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова. – Львів, 2007. – С. V–LII.

Ремісничі цехи і купецькі корпорації Львова XV–XVIII ст. (Історіографічний нарис) // Silva rerum: Зб. наук. праць на пошану професора А. Перналя. – Львів, 2007. – С. 176-184.

Статути ремісничих цехів та купецьких корпорацій Львова XV–XVIII ст.: організаційно-правові питання // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2006-2007. – Вип. 15: Confraternitas: Ювіл. зб. на пошану Ярослава Ісаєвича. – С. 173-185.

Assimilation im frühneuzeitlichen L’viv: Sozialer Aufstieg, Glaubenswechsel und gemischte Ehen // Litauen und Ruthenien. Studien zu einer transkulturellen Kommunikationsregion (15.–18. Jahrhundert) / Lithuania and Ruthenia. Studies of a Transcultural Communication Zone (15th–18th Centuries). – Wiesbaden, 2007. – S. 51-66. (Підпис: M. Kapral).

Odpowiedź awtora na recenzję książki Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини) (Львів, 2003) // Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. – Toruń, 2007. – № 9. – S. 169-172. (Підпис: M. Kapral).

2008

Історія українських братств: англомовний варіант [Рец. на:] Isaievych Ia. Voluntary Brotherhood: Confraternities of Laymen in Early Modern Ukraine. – Edmonton; Toronto, 2006. – XXXI + 324 p. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2008. – Вип. 11-12. – С. 686-695.

[Рец. на:] Мар’яна Долинська. Історична топографія Львова XIV–XIX ст. Монографія. – Львів, 2006. – 356 с. // Український гуманітарний огляд. – К., 2008. – Вип. 13. – С. 209-216.

«У своєму соку» або чи є вартісним дослідження без архівних джерел [Рец. на:] Лукашова С. С. Миряне и Церковь: Религиозные братства киевской митрополии в конце XVI века. – М., 2006 // Український гуманітарний огляд. – К., 2008. – Вип. 13. – С. 133-144.

Ціхи львівського цеху шевців XVII–XVIII ст. // Знак: Вісник Українського геральдичного товариства. – Львів, 2008. – Ч. 44. – С. 2-3.

2009

Гісторыя Полацка ў выкладзе швейцарскага гісторыка // Беларускi Гiстарычны Агляд. – Вільня; Мінск, 2009. – Т. 16. – № 2 (31). – С. 624-640.

Знахідки і втрати джерелознавчого дослідження про Львівське братство [Рец. на:] Шустова Ю. Э. Документы Львовского Успенского Ставропигийского братства (1586-1788). Источниковедческое исследование. – М., 2009. – 648 с. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2009. – Вип. 13. – С. 365-371.

«Коли гармати говорили, муза Кліо не мовчала»: наукова та науково-популярна спадщина М. Грушевського (1917-1923) // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. – Львів, 2009. – Т. 9: Серія: Історичні студії та розвідки (1917-1923). – С. V–XXIV. (Співавтор – А. Фелонюк).

Конфесійні та соціальні групи давнього Полоцька: погляд німецького історика [Рец. на:] Rohdewald S. «Vom Polocker Venedig»: Kollektives Handeln sozialer Gruppen einer Stadt zwischen Ost- und Mitteleuropa (Mittelalter, frühe Neuzeit, 19. Jh. bis 1914). – Stuttgart, 2005. – 588 s. // Український гуманітарний огляд. – К., 2009. – Вип. 14. – С. 109-123.

Мандат Яна ІІІ Собєського 1687 р. про скасування ставропігійського статусу братств // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2009. – Вип. 13. – С. 282-286.

[Рец. на:] Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, 1388-1783 / Wyd. A. Janeczek. Poznań; Warszawa, 2005. – T. I. – LXIIII + 450 s.; T. II. – 291 s. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2009. – Вип. 13/14. – С. 704-709.

Сватання «по-львівськи» у XVII столітті // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2009. – Вип. 13/14. – С. 785-788.

Своєрідність київського маґдебурзького права: нотатки на марґінесі нової книги про Київ кінця XV – першої половини XVII століть [Рец. на:] Білоус Н. Київ наприкінці XV – у першій половині XVII століття. Міська влада і самоврядування. – К., 2008. – 360 с. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2009. – Вип. 13/14. – С. 697-703.

L’viv and its ethnic groups in the second half of the sixteenth century // Bues A. (Hrsg.). Martin Gruneweg (1562 – nach 1615). Ein europäischer Lebensweg / Martin Gruneweg (1562 – after 1615). A European Way of Life. – Wiesbaden, 2009. – S. 87-115. (Підпис: M. Kapral’).

[Review:] Urban Societies in East-Central Europe: 1500-1700. By Jaroslav Miller. Historical Urban Studies Series. – Aldershot: Ashgate Publishing, 2008. – xii, 292 pp. // Harvard Ukrainian Studies. – Cambridge (Mass.), 2009. – Vol. 29. – P. 473-475. (Підпис: M. Kapral).

Sykst Erazm (ok. 1570-1635) // Polski słownik biograficzny. – Warszawa; Kraków, 2009. – T. 46/2. – Z. 189. – S. 207-210. (Підпис: M. Kapral; Співавтор – S. Gąsiorowski).

2010

Вірменські та руські старші у XV–XVII ст.: початки, функціонування, взаємодія // Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura. – Kraków, 2010. – S. 195-204.

Навчання ремеслу у Львові та ранньомодерний період: учні та підмайстри за статутами ремісничих цехів // Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku. – Kraków, 2010. – S. 551-573.

Пам’яті професора Ярослава Дашкевича // Бюлетень Західного наукового центру. 2010. – Львів, 2010. – С. 218-222.

Смолянин Гермула у Львові в 1467 році // Вісник Львівського національного університету. Серія історична. – Львів, 2010. – Вип. 45. – С. 545-550.

Шевський цех у Львові в XIV–XVII століттях: особливості правового статусу // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2010. – Вип. 44. – С. 39-58.

Цехові книги шевського цеху як джерело до історичної демографії Львова XVII–XVIII ст. // Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника: історія і сучасність: Доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф. (Львів, 28-30 жовтня 2010 р.). – Львів, 2010. – С. 346-351.

Silva rerum або соціальна історія Східної Галичини другої половини XVIII ст. пером польського історика демографії (З приводу книги: Budzyński Z. Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku. Rzeszów; Przemyśl, 2008. – T. III: Studia z dziejów społecznych. – 592 s.) // Вісник Львівського національного університету. Серія історична. – Львів, 2010. – Вип. 45. – С. 677-698.

2011

Дашкевич Ярослав Романович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: У 2 т. – Львів, 2011. – Т. 1: А-К. – С. 426.

Львівське відділення (1992-2011) // Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (1991-2011). – К., 2011. – С. 128-145.

Магдебурзький привілей місту Острогу 1585 року // Острозька академія ХVІ–ХVІІ ст.: Довідкове видання. – Острог, 2011. – С. 216-218.

Соціальний статус та ієрархічність в ремісничому середовищі в ранньомодерному місті (на прикладі шевського цеху Львова XVII–XVIII ст.) // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. – Львів, 2011. – Вип. 10: Ювіл. зб. на пошану Степана Гелея. – С. 119-126.

Стан та перспективи дослідження історії міст України: приклад пізньосередньовічного та ранньомодерного Львова // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2011. – Вип. 20: Actes testantibus: Ювіл. зб. на пошану Леонтія Войтовича. – С. 313-323.

У майстерні історика: Ярослав Дашкевич як джерелознавець та дослідник спеціальних історичних дисциплін // Дашкевич Я. Майстерня історика: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Львів, 2011. – С. 5-43.

Armenian and Ruthenian Elders in Lviv in the Late Medieval and Early Modern Period: Their Emergence, Functions and Interaction // Armenian-Ukrainian Historical Contacts: Papers of the International Conference held in Lviv, 29-31 May 2008. – Lviv, 2011. – P. 29-40. (Підпис: M. Kapral).

2012

Вибір хресних імен у шевському ремісничому середовищі Львова у XVII–XVIII ст. // Генеалогічні записки: Зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Вип. 10 (Нова серія 4). – С. 22-28.

Економічні мотиви чи соціальна доцільність? Ремісничі цехи Львова XV–XVIII століть у світлі статутів // Львів: місто, суспільство, культура: Зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Т. 8. – Част. 1: Влада і суспільство. – С. 173-190.

Керівництво львівського шевського цеху в XVII–XVIII століттях: цехмістри, столові, старші майстри // Крізь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди його 80-річчя. – Львів, 2012. – С. 468-481.

Нове видання кодексу міських прав Павла Щербича «Ius Municipale / Міське маґдебурзьке право» (1581) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2012. – Вип. 56. – С. 472-474.

Полюбовні угоди та «уклони»: позасудовий захист інтересів львівського шевського цеху у XVII–XVIII століттях // Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. – К., 2012. – С. 488-498.

Рецензійна діяльність Михайла Грушевського у 1905-1913 рр. // 191. Грушевський М. С. Твори: У 50 т. – Львів, 2012. – Т. 16: Серія: Рецензії та огляди (1905-1913). – С. V–XXII. (Співавтор – А. Фелонюк).

The ‘Transitional Period’: Hrushevsky’s Interpretation of the Lithuanian-Polish Era in Ukrainian History // Hrushevsky M. History of Ukraine-Rus’. – Edmonton; Toronto, 2012. – Vol. 6: Economic, Cultural, and National Life in the Fourteenth to Seventeenth Centuries. – P. xxvii–lix.

2013

Перші томи топографічної карти Галичини та Володимирії кінця XVIII століття // Вісник геодезії та картографії. – К., 2013. – № 5 (86). – С. 52-53.

Подільська шляхта XIV–XVI століть у дослідженні Віталія Михайловського // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2013. – Вип. 18. – С. 693-703.

«П’яний як швець» (Товариське життя шевців Львова у останній третині XVII – першій третині XVIII ст.) // Джерела локальної історії. Культурний побут городян XVIII – першої половини ХХ ст.: Зб. наук. праць / Ред.: В. Наулко, Н. Зіневич та ін. – К., 2013. – C. 86-96.

Цехи // Енциклопедія історії України. – К., 2013. – Т. 10: Т-Я. – С. 472-475.

Ярослав Дашкевич як історик України, джерелознавець та дослідник спеціальних історичних дисциплін // Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст.: Матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 85-літтю від дня народження Я. Дашкевича (13-14 грудня, м. Львів). – Львів, 2013. – С. 9-20.

20-ліття Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України // Бюлетень Західного наукового центру (2012-2013). До 95 років Національної академії наук України. – Львів, 2013. – С. 334-337.

Władze miasta Lwowa z XIV–XVIII w. // Między Zachodem a Wschodem. – Toruń, 2013. – T. 6: Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XIII–XVIII w. / Red. nauk. M. Goliński, K. Mikulski. – S. 219-249.

2014

Європейський атлас історичних міст: концепція, реалізація й український контекст // Український історичний журнал. – К., 2014. – № 4. – С. 147-160.

Історичний атлас Львова: шляхи реалізації європейського картографічного проекту в Україні // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. матеріалів VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Картографія в науковій, освітянській та управлінській діяльності» (2-3 жовтня 2014 р., м. Київ). – К., 2014. – Т. 1. – С. 23-25 (співавтори – І. Дикий, І. Ровенчак).

Михайло Грушевський як автор науково-популярних нарисів з історії України // Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів, 2014. – Т. 23: Серія: Монографічні історичні праці / Упоряд., передмова М. Капраль, А. Фелонюк. – С. v–xxviii (співавтор – А. Фелонюк).

Модернізація чи трансформація? Соціальне життя українського міста на прикладі громади львівських шевців XVII–XVIII століть // Київська Академія. – К., 2014-2015. – Вип. 12. – С. 241-256.

Про наукову та науково-організаційну діяльність Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України // Бюлетень Західного наукового центру. 2014. – Львів, 2014. – С. 120-126.

Процес локації міста Львова на маґдебурзькому праві у XIII–XIV ст. // Атлас українських історичних міст / За наук. ред. М. Капраля. – К., 2014. – Т. 1: Львів. – С. 21-25 (співавтор – М. Долинська).

Розвиток міста у пізньому середньовіччі та ранньомодерний час (простір і мешканці) // Атлас українських історичних міст / За наук. ред. М. Капраля. – К., 2014. – Т. 1: Львів. – С. 26-36 (співавтор – М. Долинська).

Modernization or transformation? Social history the Lwów (Lviv) shoemaking guild in the 17th and 18th century // Scientia nihil est quam veritis imago: Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin / Pod. red.: A. Sochackiej, P. Jusiaka. – Lublin, 2014. – P. 415-430.

The Editing of Legal History Sources Referring to the Medieval and Early Modern Ukraine (1991-2012) // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Kraków, 2014. – T. 7. – Z. 4. – S. 551-560.

The Jews of Lviv and the City Council in the Early Modern Period // Polin: Studies in Polish Jewry. – Oxford; Portland, 2014. – Vol. 26: Jews and Ukrainians / Ed. by Y. Petrovsky-Shtern and A. Polonsky. – Р. 79-100.


2015

«Входження в історію», або До появи історичної свідомості в українсько-руського міщанства Львова наприкінці XVI – на початку XVII століття // Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи / Ред.: В. Михайловський, Я. Століцький. – К.; Краків, 2015. – Т. 1: Ранньомодерна людина: простір – влада – право XVI–XVIII століть. – С. 114-126.

Передмова // Грушевський М. Історія України-Руси. Бібліографічний покажчик / Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Львів: б.в., 2015. – С. 5-9. [У співавторстві з А. Гречилом].

Потрійна альтернатива: військова служба Дмитра Вишневецького у Польсько-Литовській, Московській державах та Османській Туреччині // Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu: Kazak Dönemi (1500-1800) Bildiriler [Взаємини між Україною та Туреччиною: козацька доба (1500-1800 рр.) / Зб. матеріалів Міжнар. наук. конф.]. – İstanbul «Çamlıca», 2015. – S. 301-310.

Ulica Ruska we Lwowie w XVI wieku: topografia, mieszkańcy, instytucje // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. – Warszawa, 2015. – № 2. – S. 293-304.

2016

Від упорядників // Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури / 3-е доповн. вид. – Львів, 2016. – С. 27–28. (Співавтори – Галина Сварник, Ігор Скочиляс).

Вступ // Атлас українських історичних міст. Т. 3: Жовква / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2016. – С. 1.

Дідичні війти і бурмистри (кінець ХІІІ ст. – 1786 р.) // У ратуші міста Львова… Від бурмистрів до міських голів: Довідник / Упоряд.: І. Мацевко, М. Мудрий. – Львів, 2016. – С. 10-34.

Дмитро Красовський – керівник львівського братства наприкінці XVI – початку XVII ст. // Острозька давнина. – Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 55-65.

До історії побудови нової церкви Богоявлення у Львові в 1711-1712 рр. // Історія релігій в Україні: Наук. зб.: світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926-2010). – Львів, 2016. – Ч. 1. – С. 161-171.

Історико-урбаністичний розвиток Жовкви від заснування до кінця XVІІI ст. // Атлас українських історичних міст / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2016. – Т. 3: Жовква. – С. 2-10 (Також опубл. у: Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2016. – Вип. 19-20. – С. 268-281).

Опис репродукцій // Атлас українських історичних міст. Т. 3: Жовква / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2016. – С. 48–50 (співавтор – Уляна Кришталович).

Розвиток Львова та Кракова у XIII–XVIII століттях: порівняльний історико-урбаністичний аналіз // Львів: місто, суспільство, культура: Зб. наук. праць. – Львів, 2016. – Т. 10. – Ч. 1: Львів / Lwów / Lemberg як міські простори: уявлення, досвід, практики. – С. 31-48.

Editions of Medieval and Early Modern Sources of a Diplomatic Nature Published in Ukraine During the Last Two Decades // Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry – tendence – proměny / Ed. P. Krafl. – Praha, 2016. – P. 139-147.

2017

 

Дослідницька майстерня Михайла Грушевського при роботі над п’ятим томом “Історії України-Руси”: історіографія та джерелознавство // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – Спецвипуск до 60-річчя професора Олексія Сухого. – С. 51–59.

Михайло Грушевський і створення литовсько-польського циклу «Історії України-Руси» // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2017. – Т. 270: Праці Історично-філософської секції. – С. 55-64.

«Наша праця необхідна Україні та українській громаді» / Спілкувався Б. Залізняк // За вільну Україну. – Львів, 2017. – 28 грудня. – № 50. – С. 4; 2018. – 11 січня. – № 1. – С. 4, 9.

Організація мирян та церковна влада у XVIII столітті: Богоявленське братство Львова у стосунках з ієрархією та парохами // З історії західноукраїнських земель / Наук. ред. І. Орлевич. – Львів, 2016-2017. – Вип. 12-13. – С. 73-84.

Семен Гребінка – керівник Богоявленського та Ставропігійського братства на початку XVIII століття // Львівська Ставропігія: історія, персоналії, взаємини. – Львів, 2017. – С. 123-130.

50-томне видання творів Михайла Грушевського: концепція та реалізація // Вісник НТШ. – Львів, 2017. – Ч. 57. – С. 83-84.

2018

Вступ / Introduction // Атлас українських історичних міст. Т. 2: Галич / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2018. – С. 1 (тексти українською та англійською).

Галицький літопис кінця XVIII ст. // Галич. Збірник наукових праць / За ред. М. Волощука. – Вип. 3. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 184-211.

Галич кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. за картографічними та описово-статистичними (метричними) матеріалами // Галич і Галицька земля: Матеріали науково-практичної конференції. Галич, 25 жовтня 2018 р. – Галич, 2018. – С. 16–22.

Галич у ХІХ – початку ХХІ ст.: історико-урбаністичний розвиток / Halych from the 19th to the beginning of the 21th century: historic and urbanistic development // Атлас українських історичних міст. Т. 2: Галич / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2018. – С. 27–45 (у співавторстві; тексти українською та англійською).

Міста історичної Жидачівщини (до 1600 р.) // Жидачівські читання. – Жидачів, 2018. – Вип. 1. – С. 48-54.

Правовий устрій Богоявленського братства Львова // Луцьке Хрестовоздвиженське братство – інституційний розвиток та місце в суспільному русі України та Білорусі: Наук. зб. Матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 400-літтю Луцького Хрестовоздвиженського братства (м. Луцьк, 28-29 вересня 2017 р.). – Луцьк, 2017. – C. 117-133.

[у співавторстві] Спів у Львівській Богоявленській церкві (від витоків до кінця XVIII ст.) // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – К., 2018. – Вип. 121. – С. 101-108.

2019

Історія колядки “Радуйтеся вси людіе” в XVII–XX ст. // Науковий щорічник "Історія релігій в Україні". Львів, 2019. Вип. 29. С. 342-352.

Михайло Грушевський і археографія у Науковому товаристві ім. Шевченка (1894–1913 рр.) // Михайло Грушевський: Студії та джерела. Кн. 2 / За ред. І. Гирича. – К., 2019. – С. 7-51 (співавтор – А. Фелонюк).

Міста Жидачівського повіту XIV-XVI ст. // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2019. – Вип. 14. – С. 46-60.

Надання магдебурзького права Жидачеву 1393 р. // Жидачівщина. Збірник матеріалів Других Жидачівських читань, які відбулися 30 листопада 2018 р. – Львів; Жидачів, 2019. – Вип. 2. – С. 18-23.

«Образки, на кільканаста тисяч екземплярів вибиті…» або про популярність гравійованих ікон на західноукраїнських землях у середині XVIII століття // Культура і мистецтво західноукраїнських земель: 2011, 2012 / Упоряд. В. Александрович. – Львів, 2019. – С. 319-330.

Упокій душі по-вірменськи: заповіт львівського купця Вартіка від 10 серпня 1460 р. // Читати – писати – говорити: Зб. наук. праць на пошану проф. Романа Шуста / За ред. І. Підкопи, Р. Сіромського, Р. Тарнавського [= Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск]. Львів, 2019.  С. 210-219 [= Релігійно-культурне життя вірменської діаспори в Україні від початків до сьогодення: до 650-річчя Львівської єпархії Вірменської апостольської церкви / Упор. І. Гаюк. – Львів, 2019. – С. 61-73].

2020

Данило Дажбогович Задеревецький – засновник роду Даниловичів // Academia terra historiae. Студії на пошану Валерія Смолія. – Київ, 2020. – Кн. 1: Простори історії. – C. 389–402.

Передмова / Preface  // Атлас українських історичних міст. Т. 4: Жидачів / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2020. – С. 1 (текст українською та англійською).

Жидачів у маґдебурзький період розвитку // Атлас українських історичних міст. Т. 4: Жидачів / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2020. – С. 14–21 (текст українською та англійською).

Опис репродукцій // Атлас українських історичних міст. Т. 4: Жидачів / За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2020. – С. 34–35 (текст українською та англійською).

Редакційна діяльність

Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки / Ред. кол.: С. Д. Гелей (голов. ред.), В. К. Баран, М. М. Капраль та ін. – Львів: Вид-во ЛКА, 2013. – Вип. 11. – 342 с.

Генеалогічні записки: Зб. наук. праць / Ред. кол.: П. С. Сохань (голова), В. А. Брехуненко, М. М. Капраль та ін. – Львів, 2013. – Вип. 11 (нова серія 5). – 118 с.

Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Голов. ред. кол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич (відп. секр.), М. Капраль та ін. – Львів: Світ, 2013. – Т. 4. – Кн. 2: Серія: Суспільно-політичні твори (листопад 1918 р. – жовтень 1926 р.) / Упоряд. С. Панькова. – xviii + 558 с.

Іпатій Потій / Ред. кол.: М. Капраль, О. Киричук, Л. Моравська та ін.; Упоряд.: Л. Моравська, І. Паславський. – Львів: Логос 2013. – 110 с.

Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2013 рік / Ред. кол.: З. Білик, О. Киричук, Л. Моравська та ін.; Ред. рада: М. Капраль, А. Колодний, Л. Филипович та ін.; Упоряд.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів: Вид-во «Логос», 2013. – Кн. 1. – Ч. 1: Історія. – 834 с.

Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2013 рік / Ред. кол.: З. Білик, О. Киричук, Л. Моравська та ін.; Ред. рада: М. Капраль, А. Колодний, Л. Филипович та ін.; Упоряд.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів: Вид-во «Логос», 2013. – Кн. 2. – Ч. 2: Соціологія і політологія; Ч. 3: Філософія та етнологія; Ч. 4: Музейництво, сакральне мистецтво. – 638 с.

Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / Ред. кол.: П. С. Сохань (відп. ред.), Д. В. Бурім (відп. секр.), М. М. Капраль та ін. – К., 2013. – Вип. 26. – 740 с.

Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / Ред. кол.: П. С. Сохань (відп. ред.), Д. В. Бурім (відп. секр.), М. М. Капраль та ін. – К., 2013. – Вип. 27. – 668 с.

Привілеї Києва кінця XV – середини XVII ст. Дослідження. Тексти / Ред. кол.: В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна, М. М. Капраль та ін.; Упоряд. Н. О. Білоус. – К.: Вид. дім «Простір», 2013. – 296 с. + 8 іл.

Соціум. Альманах соціальної історії / Ред. кол.: В. Смолій (гол. ред.), В. Горобець (відп. ред.), М. Капраль та ін. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – Вип. 10. – 301 с.

Сфрагістичний щорічник / Ред. кол.: П. Сохань (гол. ред.), О. Маврін (заст. гол. ред.), М. Капраль та ін. – К.: Вид-во «Простір», 2013. – Вип. 4. – 574 с.

Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст.: Матеріали Міжнар. конф., присвяч. 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13-14 грудня 2011 р., м. Львів) / Ред. кол.: І. Гирич, А. Гречило, М. Капраль та ін.; Упоряд.: М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк. – Львів, 2013. – 304 с.

Український археографічний щорічник. Нова серія / Ред. кол.: П. Сохань (гол. ред), О. Маврін (заст. гол. ред.), М. Капраль та ін. – К., 2013. – Вип. 18. – 852 с.

Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки / Ред. кол.: С. Д. Гелей (голов. ред.), В. К. Баран, М. М. Капраль та ін. – Львів: Вид-во ЛКА, 2014. – Вип. 12. – 290 с.

Генеалогічні записки: Зб. наук. праць / Ред. кол.: Г. В. Папакін (голова), В. А. Брехуненко, М. М. Капраль та ін. – Львів, 2014. – Вип. 12 (нова серія 6). – 112 с.

Грушевський М. Твори: У 50 т. / Ред. кол.: Г. Папакін (голов. ред.), І. Гирич (відп. секр.), М. Капраль та ін. – Львів: Світ, 2014. – Т. 23: Серія: Монографічні історичні праці / Упоряд., передмова М. Капраль, А. Фелонюк. – xxviii + 604 c.

Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2014 рік / Ред. рада: М. Капраль, А. Колодний, Л. Филипович та ін.; Упоряд.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів: Вид-во «Логос», 2014. – Кн. 1. – Ч. 1: Історія. – 808 с.

Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2014 рік / Ред. рада: М. Капраль, А. Колодний, Л. Филипович та ін.; Упоряд.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів: Вид-во «Логос», 2014. – Кн. 2. – Ч. 1: Філософія і соціологія релігії; Ч. 2: Державно-церковні відносини; Ч. 3: Сакральне мистецтво; Ч. 4: Музейні колекції, реставрація; Ч. 5: Краєзнавство, етнологія. – 642 с.

Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / Ред. кол.: Г. В. Папакін (відп. ред.), Д. В. Бурім (відп. секр.), М. М. Капраль та ін. – К., 2014. – Вип. 28. – 528 с.

Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / Ред. кол.: Г. В. Папакін (відп. ред.), Д. В. Бурім (відп. секр.), М. М. Капраль та ін. – К., 2014. – Вип. 29. – 448 с.

Реєстр населених пунктів України від найдавніших часів до початку XXI ст. / Упоряд. Б. Смерека; Наук. ред. М. Капраль. – Львів, 2014. – Т. 1: Львівська область. – Вип. 1: Городоцький район. – 68 с. + 6 мап. + 2 карти-схеми.

Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки / Ред. кол.: С. Д. Гелей (голов. ред.), В. К. Баран, М. М. Капраль та ін. – Львів: Вид-во ЛКА, 2015. – Вип. 13. – 236 с.

Генеалогічні записки: Зб. наук. праць / Ред. кол.: Г. В. Папакін (голова), В. А. Брехуненко, М. М. Капраль та ін. – Львів, 2015. – Вип. 13 (нова серія 7). – 112 с.

Гордєєв А. Ю. Карти-портолани Чорного моря XIV–XVII століття. – К.: ДНВП «Картографія», 2015. – 216 с. + іл. – (Пам’ятки картографії України / Колегія серії: Р. Сосса (голова), Г. Боряк, М. Капраль та ін.).

Грушевський М. Історія України-Руси. Бібліографічний покажчик / Упоряд. А. Гречило, за участю М. Капраля, Я. Федорука. – Львів: Вид-во «Простір-М», 2015. – 392 с.

Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2015 рік / Ред. рада: М. Капраль, А. Колодний, Л. Филипович та ін.; Упоряд.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів: Вид-во «Логос», 2015. – Кн. 1: Історія. – 656 с.

Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. 2015 рік / Ред. рада: М. Капраль, А. Колодний, Л. Филипович та ін.; Упоряд.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів: Вид-во «Логос», 2015. – Кн. 2. – Ч. 1-2: Філософія, сакральне мистецтво – 540 с.

Соціум. Альманах соціальної історії / Ред. кол.: В. Смолій (гол. ред.), В. Горобець (відп. ред.), М. Капраль та ін. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – Вип. 11-12. – 410 с.

Сфрагістичний щорічник / Ред. кол.: Г. Папакін (гол. ред.), О. Маврін (заст. гол. ред.), М. Капраль та ін. – К.: Вид-во «Простір», 2015. – Вип. 5. – 594 с.

Miscellanea Historico-Archivistica / Komitet redakcyjny: J. Krochmal (red. nacz.), M. Kośka (sekr.), H. Bartoszewicz i in.; Rada nauk.: H. Boriak, E. Jekabsons, M. Kapral i in. – Warszawa: Wyd-wo DiG, 2015. – T. 22. – 404 s.

Атлас українських історичних міст / Наук. рада: Г. Боряк, М. Капраль, Ф. Оплль та ін.; За наук. ред. М. Капраля. – Львів, 2016. – Т. 3: Жовква. – 52 с. + 11 оригінальних карт + 5 карт-реконструкцій + 6 видів міста.

Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія: Гуманітарні науки / Ред. кол.: С. Д. Гелей (голов. ред.), В. К. Баран, М. М. Капраль та ін. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2016. – Вип. 14. – 146 с.

Генеалогічні записки: Зб. наук. праць / Ред. кол.: Г. В. Папакін (голова), В. А. Брехуненко, М. М. Капраль та ін. – Львів, 2016. – Вип. 14 (нова серія 8). – 112 с.

Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Голов. ред. кол.: Г. Папакін (голов. ред.), І. Гирич (відп. секр.), М. Капраль та ін. – Львів: Світ, 2016. – Т. 47: Серія: Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви. – Кн. 1: Ювілейна грушевськіана / Упоряд., передм., комент. В. Тельвак. – lvi + 576 с.

Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Голов. ред. кол.: Г. Папакін (голов. ред.), І. Гирич (відп. секр.), М. Капраль та ін. – Львів: Світ, 2016. – Т. 47. Серія: Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви. – Кн. 2: Меморіальна грушевськіана / Упоряд., передм., комент. В. Тельвак. – lii + 372 с.

Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури / Упоряд.: М. Капраль, Г. Сварник, І. [Я.] Скочиляс, А. Фелонюк. – 3-тє вид., доповн. – Львів: ЛА «Піраміда», 2016. – 924 с.

Дашкевич Я. Україна і Схід / Ред. кол.: Я. Гарасим, О. Забуранна, М. Капраль та ін.; Упоряд.: Г. Сварник, А. Фелонюк. – Львів, 2016. – 960 с. + іл.

Дашкевич Я. Україна на перехресті світів: релігієзнавчі й соціокультурні студії / Ред. кол.: М. Капраль, О. Малиць, М. Омельчук та ін.; Упоряд.: Л. Моравська, І. Скочиляс. – Львів: ІУАД; Вид-во УКУ, 2016. – хlvі + 602 с. + 8 с. іл.

Історія релігій в Україні: Наук. зб.: світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича 1926-2010 / Ред. кол.: М. Капраль (гол. ред.), О. Киричук (заст. гол. ред.), І. Орлевич та ін.; Упоряд.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів: Вид-во «Логос», 2016. – Ч. 1: Церковна історія. – 734 с.

Історія релігій в Україні: Наук. зб.: світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича 1926-2010 / Ред. кол.: М. Капраль (гол. ред.), О. Киричук (заст. гол. ред.), І. Орлевич та ін.; Упоряд.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів: Вид-во «Логос», 2016. – Ч. 2: Філософія, соціологія, політологія релігії; Ч. 3: Сакральні пам’ятки. – 686 с.

Отець Петро Вергун – апостольський візитатор у Німеччині. Документи архіву СБУ: Зб. док. / Ред. кол.: Г. В. Папакін (голова), В. А. Брехуненко, М. М. Капраль та ін.; Упоряд., вступ. ст., покаж. Д. В. Бурім. – К.: Б. в., 2016. – 416 с.

Сфрагістичний щорічник / Ред. кол.: Г. Папакін (гол. ред.), О. Маврін (заст. гол. ред.), М. Капраль та ін. – К.: Вид-во «Простір», 2016. – Вип. 6. – 640 с.

Український археографічний щорічник. Нова серія / Ред. кол.: Г. Папакін (гол. ред), О. Маврін (заст. гол. ред.), М. Капраль та ін. – К., 2016. – Вип. 19/20. – 668 с.

Miscellanea Historico-Archivistica / Komitet redakcyjny: J. Krochmal (red. nacz.), M. Kośka (sekr.), H. Bartoszewicz i in.; Rada nauk.: H. Boriak, E. Jekabsons, M. Kapral i in. – Warszawa: Wyd-wo DiG, 2016. – T. 23. – 366 s.

Історія релігій в Україні: Наук. щорічник / За заг. ред.: М. Капраль, О. Киричук, І. Орлевич; Ред. кол.: М. Капраль (гол. ред.), О. Киричук (заст. гол. ред.), І. Орлевич та ін. – Львів: Вид-во «Логос», 2017. – Вип. 27. – Ч. 1. – 716 с.

Історія релігій в Україні: Наук. щорічник / За заг. ред: М. Капраль, О. Киричук, І. Орлевич; Ред. кол.: М. Капраль (гол. ред.), О. Киричук (заст. гол. ред.), І. Орлевич та ін. – Львів: Вид-во «Логос», 2017. – Вип. 27. – Ч. 2. – 540 с.

Соціум. Альманах соціальної історії / Ред. кол.: В. Смолій (гол. ред.), В. Горобець (відп. ред.), М. Капраль та ін. – К.: Інститут історії України НАН України, 2017. – Вип. 13-14. – 384 с.

Miscellanea Historico-Archivistica / Komitet redakcyjny: J. Krochmal (red. nacz.), M. Kośka (sekr.), H. Bartoszewicz i in.;Rada nauk.: H. Boriak, E. Jekabsons, M. Kapral i in. – Warszawa: Wyd-wo DiG, 2017. – T. 24. – 362 s.