СКОЧИЛЯС ІРИНА

Головна / Співробітники / СКОЧИЛЯС ІРИНА

  • Ім'я : СКОЧИЛЯС ІРИНА
  • Посада : Провідний науковий співробітник, к. і. н.
  • Номер телефону : (032) 235-73-02
  • Поштова адреса : iraarcheos.lviv@gmail.com
  • Наукові зацікавлення :

    спеціальні історичні дисципліни, джерелознавство, історія Церкви.

Біографія

Народилася 12 жовтня 1969 р. в м. Сокаль Львівської обл. У 1986 р. закінчила з відзнакою Сокальську середню школу № 1. Протягом 1986-1991 рр. навчалася на історичному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка. Упродовж 1991-1993 рр. – науковий співробітник Тернопільського краєзнавчого музею. 1993 р. почала працювати археографому Львівському відділенні Інституту української археографії АН України. У 1998 р. переведена на посаду провідного археографа, у 2000 р. – наукового співробітника, у 2005 р. – вченого секретаря Львівського відділення, у 2012 р. – провідного наукового співробітника. 2004 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Парафіяльна сфрагістика Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст.» (науковий керівник – Я. Р. Дашкевич). З 1998 р. член Українського геральдичного товариства, з 1999 р. – член НТШ. У 2007 р. отримала вчене звання старшого наукового співробітника.

Публікації
Монографії, упорядкування, видання джерел, редакційна діяльність

Основні публікації:

1. Парафіяльна сфрагістика міст та містечок Жовківського округу середини ХІХ – початку ХХ ст. // Міста та містечка в гербах, прапорах і печатках. – Львів: Б. в., 2003. – С. 191-204.

2. Фонди Центрального державного історичного архіву України у Львові як джерело до вивчення церковної сфрагістики Перемишльської єпархії (кінець XVIII – початок ХХ ст.) // Історія релігій в Україні: Праці ХIII міжнародної наукової конференції, Львів, 20-22 травня 2003 року. – Львів: Логос, 2003. – С. 512-521.

3. Проблематика церковної сфрагістики в українській історіографії // Дрогобицький краєзнавчий збірник.  – Дрогобич: Коло, 2003. – Вип. VIІ.  – С. 408-419.

4. Парафіяльна сфрагістика Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII початку ХХ ст.  Aвтореферат на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06  Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.  Київ, 2004. – 20 с.

5. До генези парафіяльної сфрагістики Перемишльської єпархії // До джерел. – Київ; Львів: Б. в. , 2004. – Т. 1. – С. 609-618.

6. Сюжетне зображення церковних штемпелів Перемиської єпархії останньої третини XIХ  початку ХХ ст. // Знак. – Ч. 32. – С. 2-3.

7. Генеза легенд парафіяльних печаток Перемиської єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. пр. – К: Інститут історії України НАН України, 2004. – Число 11. – Част. 1. – С. 277-300.

8. Парафіяльні печатки дрогобицько-самбірського регіону кінця XVIII – початку XX ст.// Дрогобицький краєзнавчий збірник.  – Дрогобич: Коло, 2004. – Вип. VIIІ. - С. 495-504.

9. Застосування греко-католицьких печаток  Перемиської єпархії на документах кінцяXVIII – початку ХХ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич: Коло, 2005. – Вип. 9. С. 548-558.

10. Архітектурні сюжети в печатках Перемиської єпархії // Знак. – № 37. – 2005 грудень. – С. 4-5.

11. Функції парафіяльних печаток Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2006 рік. – Львів: Логос, 2006. – Кн. 1. – 554-561.

12. Джерела до вивчення парафіяльної сфрагістики Перемшльської єпархії кінцяXVIII – початку ХХ століть // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2006. – Т. 252: Праці комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. С. 96- 113.

13. Рецензія на книгу: Андрій Гречило. Герби та прапори міст і сіл України. - Ч. 1. – Львів: Друкарські куншти, 2004. – 119 + I-XLIV с. // Український археографічний щорічник: Нова серія. – К., 2006. – Вип. 10-11. – С. 796-798.

14. Часові рамки функціонування парафіяльних штемпелів у греко-католицькій Перемиській єпархії // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич: Коло, 2006. – Вип. 10. - С. 674-680.

15. Печатка Жовківського деканату середини ХІХ – останньої чверті ХІХ ст. // Знак. – № 42. – 2007 вересень. – С. 3.
         16. До питання функціонування  парафіяльних штемпелів у Перемиській єпархії: місця виготовлення парафіяльних штемпелів, їхня вартість та причини заміни штемпелів // Український археографічний щорічник: Нова серія. – К., 2007. – Вип. 12.

Редакційна діяльність