ПАСЛАВСЬКА НАТАЛІЯ

Головна / Співробітники / ПАСЛАВСЬКА НАТАЛІЯ

  • Ім'я : ПАСЛАВСЬКА НАТАЛІЯ
  • Посада : Науковий співробітник, к. і. н.
  • Номер телефону : (032) 235-73-02
  • Поштова адреса : natalia_hudz@ukr.net
  • Наукові зацікавлення :

    джерелознавство та архівознавство, біографістика, середньовічна та ранньомодерна історія, урбаністика

Біографія

Народилася 2 квітня 1987 р. в м. Львові. 2005 р. закінчила з відзнакою середню школу в с. Керниця Городоцького району Львівської обл. Протягом 2005-2010 рр. навчалася на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (диплом з відзнакою). Впродовж 2009-2010 рр. працювала архіваріусом та діловодом в Архіві ЛНУ. З 2010 р. – провідний археограф у Львівському відділенні Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, з 2011 по 2012 рр., та з 2014 і дотепер – науковий співробітник. Упродовж 2010-2017 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2019 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Кравецький цех у Львові у XVI–XVIII ст.» (науковий керівник – М. М. Капраль). З 2014 р. – науковий співробітник Львівського відділення. 

Персональні веб-ресурси: Google Scholar, ORCID, Web of Science, Academia.edu, Національна академія наук України, Науковці України 

Публікації
Монографії, упорядкування, видання джерел, редакційна діяльність

Окремі видання

Кравецький цех у Львові у XVI–XVIII ст.: організаційні форми та соціальні відносини: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України». – К., 2019. – 20 с.

Володимир Вуйцик: Біобібліографічний покажчик / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. C. Грушевського. Львівське відділення; уклад., авт. вступ. ст. Н. Паславська. – Львів, 2021. – 116 с., іл.

Статті

2011

Науково-професійна діяльність Володимира Вуйцика // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: Зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 3 (19). – С. 603-611.


2012

Львів у працях Володимира Вуйцика // Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Т. 8. – Част. 2: Культура, освіта, наука, церква. – С. 411-431. (Підпис: Н. Гудз).

Просопографія львівського міщанства першої половини XVI ст. (на прикладі кравецьких родин руського походження) // Генеалогічні записки: Зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Вип. 10 (Нова серія 4). – С. 5-21.

2015

Володимир Вуйцик: штрихи до портрету // Культура і мистецтво західно-українських земель / Відп. ред. В. Александрович. – Львів, 2015. – С. 9-26.

Львівський кравецький цех та його ремісниче середовище XVI – початку XVII ст.: соціально-правовий аспект // Матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. «Гуманітарний Всесвіт: люди, ідеї, події». Історія і сучасність. – Львів, 2015. – С. 117-122.

[Рец. на:] Хомяк М. Маврицій Горн (1917-2000): Життя і наукова спадщина. – Львів, 2015. – 136 с. // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 2015. – Т. 268. – С. 578-583.

2016

Вуйцик Володимир-Андрій // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – К.; Львів; Тернопіль, 2016. – Т. 3. – С. 310-314 (співавтори – І. Сварник, А. Фелонюк).

«Книга запису протоколів прийняття та визволення учнів (1607-1717 рр.)» як джерело до демографічної історії кравецького цеху у Львові в XVII – на початку XVIII ст. // Генеалогічні записки: Зб. наук. праць. – Львів, 2016. – Вип. 14 (нової серії 8). – С. 16-21.

Кравецький цех у Львові в XVI–XVIII ст.: майстрівство та розвиток професійної кар’єри ремісника // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць РДГУ. – Рівне, 2016. – Вип. 27. – С. 19-24.

Кравецький цех у Львові в XVI–XVIII ст. у світлі королівських привілеїв та цехових статутів // «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук»: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 жовтня 2016 р., м. Київ). Зб. наук. праць. – Херсон, 2016. – Ч. 2. – С. 70-74.

Кравецький цех у Львові та його ремісниче середовище (XVI – перша половина XVII ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету: Зб. праць. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 45. – Т. 1. – С. 11-16.

Кравецький цех у Львові та позацехове ремесло в XVI – першій половині XVII ст.: проблеми співіснування // «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20 липня 2016 р.). Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 61-66.

Львівський кравецький цех в XVI – першій половині XVII ст.: підмайстри та їхнє братство // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 14-18.

Навчання ремеслу у Львові в ранньомодерний період: учні та підмайстри кравецького цеху в XVI – на початку XVIII ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету: Зб. праць. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 46. – С. 24-29.

[Рец. на:] Капраль М. Люди корпорації: Львівський шевський цех у XVII–XVIII ст. – Львів, 2012. – 552 с. + 16 іл. // Генеалогічні записки: Зб. наук. праць. – Львів, 2016. – Вип. 14 (нової серії 8). – С. 103-107.

[Рец. на:] Українофобія як явище та політтехнологія: Зб. статей / Упоряд.: Я. Гарасим, А. Гречило, С. Пилипчук, А. Сова, Н. Халак. – Львів, 2014. – Вип. 1. – 140 с. // Вісник НТШ. – Львів, 2016. – Ч. 51-52. – С. 53-55.

[Рец. на:] Українські жертви Волині 1938-1944 рр. у картах і таблицях. Володимир-Волинський район / Упоряд.: О. Голько, О. Тучак, Н. Халак. – Львів, 2014. – 96 с. + 1 карта // Вісник НТШ. – Львів, 2016. – Ч. 51-52. – С. 62.

Соціально-побутовий вимір життя львівських ремісників у XVI ст. (на прикладі кравецьких родин) // Каразінські читання (історичні науки). Тези доп. 69-ї міжнар. наук. конф. 29 квітня 2016 р. – Харків, 2016. – С. 125-126.

Становлення та розвиток професійної кар’єри в ремісничому цеху у Львові в XVI–XVIII ст.: учні та процес навчання кравецького ремесла // «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (20 вересня 2016 р.). Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 5. – С. 51-56.

Цехова книга кравецького цеху як джерело до історико-демографічної характеристики Львова XVII – початку XVIII ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 123-132.

2017

Джерела до історії кравецького цеху у Львові в XV-XVIII століттях // Вісник Львівського університету. Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології». – Львів, 2017. – Вип. 11-12. – С. 135-149.

Кравецький цех у Львові в кінці XIV – XVIII ст.: особливості правового статусу // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – Вип. 47. – C. 32-35.

Кравецький цех у Львові та львівське громадянство в XV–XVIII ст.: кравці в реєстрах прийняття міського права // Каразінські читання (історичні науки). Тези доп. 70-ї міжнар. наук. конф. (2017 р.). – Харків, 2017. – С. 121-122.

Участь кравців-українців в організації та діяльності ставропігійського братства у Львові (кінець XVI – початок XVII ст.) // Школа Львівського ставропігійського братства: традиції духовної освіти у Львові: тези доп. та повідомлення наук. конф. молодих вчених (20-22 грудня 2016 р., Львів) / Упоряд.: А. Цебенко, І. Альмес. – Львів, 2017. – С. 46-48.

2018

Krawcy Rusini w środowisku rzemieślniczym Lwowa w XVI i pierwszej połowie XVII wieku: aspekt socjalny i prawny // Przestrzeń – prawo – pismo. Studia nad elementami kultury miejskiej. – Toruń, 2018. – S. 140-159.

Братство кравецьких підмайстрів у Львові в середині XVII ст.: ґенеза створення та особливості організації // Каразінські читання (історичні науки): тези доповідей 71-ї Міжнародної наукової конференції (Харків, 27 квітня 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 114-115.

Керівництво кравецької корпорації Львова в XVI-XVIII ст.: цехмістри, столові та старші майстри // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 30. – Рівне, 2018. – С. 8-12.

2019

Антропонімічний портрет кравецького ремісничого середовища Львова в XVI-XVIII ст. // Каразінські читання (історичні науки). Тези доповідей 72-ї Міжнародної наукової конференції 26 квітня 2019 р. – C. 25-26.

Конфлікти в ремісничому середовищі (на прикладі кравецького цеху у Львові в XVI-XVIII ст.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 31, книга 1. – Рівне, 2019. – С. 147-155.

Кравецький цех у Львові та його етно-конфесійна складова (XVI – середина XVII ст.) // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: матеріали IV Міжнародної наукової конференції (Суми, 28-29 листопада 2019 р.). У 2-х частинах. – Суми, 2019. – Ч. 1. – С. 74-77.

2020

Єврейська конкуренція в кравецькому ремеслі у Львові XVI-XVIII ст. // ХIV Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків і мита» (Дніпро, 22-23 жовтня 2020 р.). – К., 2020. – С. 31-33.

Ремісничі корпорації ранньомодерного Львова: стан та перспективи студій // Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. В.В. Солошенко; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ : Фенікс, 2020. С. 172–176.

Суспільний статус ремісників у міському соціумі ранньомодерного Львова XVI–XVIII ст. (на прикладі кравецького цеху) // Каразінські читання (історичні науки): тези доповідей 71-ї Міжнародної наукової конференції (Харків, 24 квітня 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 129-130.

Ethnic and confessional component of the tailoring corporation in Lviv in the 16th and 18th centuries // Relevant trends of scientific research in the countries of central and Eastern Europe: Conference abstracts. – Riga, 2020. – P. 71-75.

2021

Ремісничі корпорації ранньомодерного Львова: особливості уконституювання та функціонування // Каразінські читання (історичні науки): тези доповідей 74-ї Міжнародної наукової конференції (Харків, 23 квітня 2021 р.). – Харків, 2021. – С. 168-169.

Ремісничі корпорації українських міст у дослідженнях істориків XIX - початку XXI ст. // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 2021. – Т. 274. – С. 472–488.

Сировина, асортимент і ціни в кравецькому виробництві ранньомодерного Львова // ХV Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків і мита» (Дніпро, 21–22 жовтня 2021 р.). – К., 2021. – С. 25-27.

Торгівля та ремесло в ранньомодерному Львові: огляд проблеми // Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».  –  Київ, 2021. – С. 125–129.

Цехові книги як джерела до вивчення історії ремісничих корпорацій ранньомодерного Львова // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Історико-філософські дослідження молодих учених». Частина 2. (22-23 квітня 2021 р., м. Суми). – Суми, 2021. – С. 35-37.

2022

Белз в останній третині XVIII – першій половині XX ст.: адміністрація, населення, економіка // Атлас українських історичних міст. – Львів, 2022. – Т. 5: Белз. – С. 29–34.

Вплив міжнародної торгівлі на модні тенденції в ранньомодерному Львові (XVI−XVII ст.) // ХVI Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків і мита» (Дніпро, 27–28 жовтня 2022 р.). – Дніпро, 2022. – С. 74–76.

2023

Поголовний податок 1662 р. як джерело до вивчення ремісничого соціуму ранньомодерного Львова (на прикладі кравецьких родин) // ХVII Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків і мита» (Дніпро, 26–27 жовтня 2023 р.). – Дніпро, 2023. – С. 36–38.

Редакційна діяльність

Дашкевич Я. «... Учи неложними устами сказати правду»: історична есеїстика (1989-2008) / Редкол.: П. Сохань (голова), І. Гирич, М. Капраль та ін.; Іменний покажчик Н. Гудз, Л. Марченко; Літ.-техн. ред. Н. Гудз, Н. Кіт. – К.: Темпора, 2011. – 828 с. + іл.

Вавричин М. Г. Відтворення України: історія картографії, краєзнавство, біографістика / Упоряд. Н. Паславська, Н. Халак; Ред. рада: П. Сохань (голова), Н. Паславська, І. Б. Скочиляс та ін. – Львів: ІУАД, 2012. – 552 с. + 24 с. іл. + 2 карти.

Щоденник Івана Констанкевича – в’язня концтабору Талергоф (1914-1915) / Упоряд.: І. Констанкевич, Н. Паславська, Н. Халак. – Львів: Б. в., 2016. – 44 с.

Дашкевич Я. Україна на перехресті світів: релігієзнавчі й соціокультурні студії / Ред. кол.: М. Капраль, О. Малиць, Н. Халак та ін.; Упоряд.: Л. Моравська, І. Скочиляс; Іменний покажчик І. Альмес за участі Н. Паславської. – Львів: ІУАД; Вид-во УКУ, 2016. – хlvі + 602 с. + 8 с. іл.

Листування Степана Томашівського з Іваном Крип’якевичем (лютий 1906 – червень 1930 рр.) / Упоряд. Н. Халак; Наук. ред. І. Гирич; Іменний покажчик Н. Паславська. – Львів: Б. в., 2015. – 156 с.

Гачан М. Мігово: повість про минулі літа села і його околиць / рецензенти: Н. О. Паславська, Р. Я. Берест та ін. – Львів, 2018. – 352 с.

Дашкевич Я. У світі книжки / Упоряд. Н. Паславська, Г. Сварник, А. Фелонюк; НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. – Львів, 2021. – lxxx + 504 с., іл.