ХАЛАК НАДІЯ

Головна / Співробітники / ХАЛАК НАДІЯ

  • Ім'я : ХАЛАК НАДІЯ
  • Посада : Вчений секретар, к. і. н.
  • Номер телефону : (032) 235-73-02
  • Поштова адреса : nadia.bortnyak@gmail.com
  • Наукові зацікавлення :

    суспільно-політичне, наукове і культурне життя у західноукраїнському регіоні ХХ ст.; історіографія, епістолярна спадщина українських громадсько-політичних та наукових діячів модерної доби; інтелектуальна, політична, міжнаціональна історія нового та новітнього періодів, історичне картознавство

Біографія

Народилася 12 червня 1966 р. в м. Дрогобич. Закінчила Львівську середню школу № 36. Протягом 1985-1990 рр. навчалася на факультеті журналістики Львівського державного університету ім. І. Франка (диплом із відзнакою). З 1990 р. працювала у складі Археографічної комісії АН УРСР, на базі якої 1992 р. сформовано Львівське відділення Інституту української археографії АН України. У 1992 р. переведена на посаду молодшого наукового співробітника Львівського відділення, упродовж 2002-2011 рр. – науковий співробітник, із 2011 р. – старший науковий співробітник, з 2012 – вчений секретар Львівського відділення. 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Наукова спадщина і громадсько-політична діяльність Степана Томашівського» (науковий керівник – Я. Р. Дашкевич).

Публікації
Монографії, упорядкування, видання джерел, редакційна діяльність

Досвід української державності. ЗУНР 1918-1923: Львів 1-21 листопада 1918 р. / Упоряд. Ю.Гонек, Н. Халак, С, Ямелинець, за участю Д. Пугача.

Окремі видання

Наукова спадщина і громадсько-політична діяльність Степана Томашівського: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». – К., 1999. – 20 с.

Статті

1992

Два листи з кореспонденції С. Томашівського // Україна в минулому. – К.; Львів, 1992. – Вип. 1. – С. 140-146. (Підпис: Н. Бортняк).

Степан Томашівський: початки наукової та громадсько-політичної праці до 1911 р. // Україна в минулому. – К.; Львів, 1992. – Вип. 2. – С. 93-116. (Підпис: Н. Бортняк).

1995

Степан Томашівський: до відносин із Михайлом Грушевським // Михайло Грушевський і львівська історична школа: Матеріали конф. (Львів, 24-25 жовтня 1994 р.). – Нью-Йорк; Львів, 1995. – С. 187-196. (Підпис: Н. Бортняк).

1996

Степан Томашівський: до відносин із Михайлом Грушевським // Український історик. – Нью-Йорк; Торонто; К.; Львів; Мюнхен, 1996. – Т. 33. – Ч. 1-4 (128-131): Михайло Грушевський. Студії і матеріали. З нагоди 130-річчя від дня народження (1866-1996). – С. 291-297.

1997

Матеріали до бібліографії наукових праць С. Томашівського // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1997. – Т. 233: Праці Історично-філософської секції. – С. 271-295. (Підпис: Н. Бортняк).

Родовід С. Томашівського // Шоста наукова геральдична конференція (Львів, 27-29 березня 1997 р.): Матеріали. – Львів, 1997. – С. 104-105. (Підпис: Н. Бортняк).

1998

Наукові праці С. Томашівського з історії Хмельниччини // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 1998. – Вип. 3. – С. 63-75. (Підпис: Н. Бортняк).

1999

Громадсько-політична та наукова діяльність С. Томашівського в роки Першої світової війни // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Львів, 1999. – Вип. 2: 1995-1997 рр. – С. 459-471.

Погляд Степана Томашівського на українську історію давніх і середніх віків // Науковий збірник молодих вчених. – К., 1999. – Т. 4. – С. 162-172.

С. Томашівський: до відносин із М. Грушевським // Михайло Грушевський і українська історична наука: Матеріали наук. конф., присвяч. М. Грушевському (Львів, 24-25 жовтня 1994 р.; Харків, 25 серпня 1996 р.; Львів, 29 вересня 1996 р.). – Львів, 1999. – С. 186-193. (Підпис: Н. Бортняк).

Томашівський Степан // Довідник з історії України. – К., 1999. – Т. 3: Р-Я. – С. 341-342. (Підпис: Н. Бортняк; Співавтор – М. Швагуляк). 
(Також опубл. у: Довідник з історії України. – 2-ге вид., доопрац. і доповн. – К., 2001. – С. 869-870).

2000

Дипломатична діяльність Степана Томашівського (лютий 1919 – серпень 1921 рр.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка. Історія і традиції. – С. 258-267. (Підпис: Н. Бортняк).

«Етнографічна карта Угорської Руси» початку ХХ ст. // Картографія та історія України: Зб. наук. праць. – Львів; К.; Нью-Йорк, 2000. – С. 119-123. (Підпис: Н. Бортняк).

Наукова спадщина та громадсько-політична діяльність С. Томашівського: історіографія та джерела // Молода нація: Альманах. – К., 2000. – № 4. – С. 31-51.

2001

З листування І. Крип’якевича та С. Томашівського (червень 1922 – червень 1930 рр.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Зб. наук. праць. – Львів, 2001. – Вип. 8: І. Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 395-416. (Підпис: Н. Бортняк).

2004

Ідея української державності в теорії і політичній практиці С. Томашівського // States, Societies, Culture. East and West. Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski. – New York, 2004. – S. 463-477. (Підпис: N. Khalak).

2005

Степан Томашівський: у Бережанах відбувалося становлення видатного українського вченого // Жайвір: літ.-мист., іст.-краєзн. альманах. – Бережани, 2005. – № 1 (86). – С. 13. (Підпис: Н. Бортняк).

2006

Концтабір Талергоф за неопублікованими спогадами Івана Констанкевича – в’язня 1914-1915 рр. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2006. – Вип. 10. – С. 745-764.

2007

Степан Томашівський – видатний український історик // Бережанська гімназія. Сторінки історії. Ювілейна книга. – Бережани; Тернопіль, 2007. – С. 85-87. (Підпис: Н. Бортняк).

2009

«... Від Вас дуже залежить напрямок нашого будучого дієписання» // Листи до приятелів. – Львів, 2009. – № 3. – С. 1-15.

2010

Марія Григорівна Вавричин. Некролог // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2010. – Вип. 15. – С. 763-770.

Передмова // Грушевський М. С. Історія України-Руси. Географічний та етнічний покажчик / Упоряд. І. Б. Скочиляс, Н. В. Халак. – Львів, 2010. – С. 5-12. (Співавтори – Н. Кіт, І. Скочиляс).

2011

Єврей Арнольд Марголін – дипломат Української Народної Республіки // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2011. – Вип. 53. – С. 80-87.

Степан Томашівський – дослідник історії Угорщини // Хроніка 2000: Україна – Угорщина. – К., 2011. – Вип. 3 (89). – Ч. 2. – С. 60-75.

Степан Томашівський: науковець і політик // Література галицького Підгір’я кінця ХІХ – початку ХХ століття і процес національного відродження (З нагоди 140 річниці від дня народження Івана Филипчака). Міжнар. наук.-практ. конф. (17 лютого 2011 р.): Зб. ст. – Самбір; Дрогобич, 2011. – С. 194-206.

Творчість Любомири Нарозі // Лемківський календар на 2012 рік. – Львів, 2011. – С. 246-249. (Підпис: Н. Бортняк).

Україна на стародавніх картах у працях та науково-творчих планах М. Г. Вавричин // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Гуманітарні науки. – Львів, 2011. – Вип. 10: Ювіл. зб. на пошану Степана Гелея. – С. 473-481. (Підпис: Н. Бортняк).

2012

М. Г. Вавричин та її внесок в історичне картознавство України // Вісник геодезії та картографії: Наук.-виробничий ж-л. – К., 2012. – № 2 (77). – С. 43-46.

Марія Григорівна Вавричин і становлення історичного картознавства в незалежній Україні // Вавричин М. Г. Відтворення України: історія картографії, краєзнавство, біографістика. – Львів, 2012. – С. 9-27.

2013

Науковий шлях Марії Григорівни Вавричин // Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2013. – Т. 24. – С. 670-683.

2014

Картографування статистики жертв українців на Волині в 1938-1944 рр. // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Зб. наук. праць. – К.: ДНВП «Картографія», 2014. – С. 100-104.

Передмова // Українські жертви Волині 1938-1944 рр. у картах і таблицях. Володимир-Волинський район / Упоряд. О. Голько, О. Тучак, Н. Халак. – Львів, 2014. – С. 3-6.

Українські жертви Волині 1938-1944 рр. у картах і таблицях. Володимир-Волинський район // Генеалогічні записки: Зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 12 (нової серії 6). – С. 104-107.


2015

Воєнні праці Степана Томашівського // Пам’ятки України. Наук.-популяр. ілюстров. журнал. – К., 2015. – Вип. 3-4. – С. 26-29.

Дослідження політичної історії Австро-Угорщини в науковій спадщині Степана Томашівського // Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету): колективна монографія / За ред.: Л. Зашкільняка, П. Сєнжеги. – Львів, 2015. – С. 275-285.

Листування Степана Томашівського з Іваном Крип’якевичем (лютий 1906 – червень 1930 рр.) на тлі українського наукового та суспільно-політичного життя Галичини у першій третині ХХ ст. // Листування Степана Томашівського з Іваном Крип’якевичем (лютий 1906 – червень 1930 рр.) / Упоряд. Н. Халак. – Львів, 2015. – С. 3-27.

[Рец. на:] Українська біографістика = Biographistica Ukrainica: Зб. наук. пр. – К., 2015. – Вип. 1-11 (1996-2014 рр.) // Генеалогічні записки: Зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 13 (нової серії 7). – С. 107-108.

Спогади з часу Першої світової війни: щоденник Івана Констанкевича – в’язня концтабору Талергоф (1914-1915) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2015. – Вип. 26. – С. 246-251.

2016

Спогади з часу Першої світової війни: щоденник Івана Констанкевича – в’язня концтабору Талергоф (1914-1915) // Щоденник Івана Констанкевича – в’язня концтабору Талергоф (1914-1915). – Львів, 2016. – С. 3-9.

2018

Томашівський Степан (9.1.1875 – 21.12.1930) // Енциклопедія ЗУНР / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2018. – 0,7 арк.

2021

«Волинь інтерактивна: цифрова платформа для гуманітарних досліджень» // Волинь у європейському геополітичному та культурному просторі: вибрані питання : колективна монографія. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 316–328.

З досвіду цифрової гуманітарної науки у світі і можливостей історичних інтерактивних проєктів в Україні // Одухотворений інтелект – рушійна сила розвитку суспільства: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, приуроченої до 80-річчя від дна народження професора Степана Гелея. – Львів, 2021. – С. 268-274.

Редакційна діяльність

Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури / Упоряд. М. Капраль, Г. Сварник, І. Скочиляс; Редкол.: І. Вакарчук, Я. Гарасим, Н. Халак та ін. – Львів: Б. в., 2006. – 704 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси. Географічний та етнічний покажчик / Упоряд. І. Б. Скочиляс, Н. В. Халак; Наук. ред. Я. Р. Дашкевич. – Львів: Б. в., 2010. – 470 с.

Дашкевич Я. «... Учи неложними устами сказати правду»: історична есеїстика / Редкол.: П. Сохань (голова), І. Гирич, Н. Халак та ін. – К.: Темпора, 2011. – 828 с. + іл.

Лицар Духу: Меморіальний зб., присвяч. професору Ярославові Дашкевичу / Упоряд. І. Гирич, А. Гречило, Н. Халак та ін. – Львів: ІУАД, 2011 – 144 с. + 16 кольор. іл.

Вавричин М. Г. Відтворення України: історія картографії, краєзнавство, біографістика / Упоряд. Н. Паславська, Н. Халак; Ред. рада: П. Сохань (голова), Н. Паславська, Н. Халак та ін. – Львів: ІУАД, 2012. – 552 с. + 24 с. іл. + 2 карти.

Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст.: Матеріали Міжнар. конф., присвяч. 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13-14 грудня 2011 р., м. Львів) / Ред. кол.: І. Гирич, А. Гречило, Н. Халак та ін.; Упоряд.: М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк. – Львів: Б. в., 2013. – 304 с.

Українофобія як явище та політтехнологія: Зб. статей / Упоряд.: Я. Гарасим, А. Гречило, С. Пилипчук, А. Сова, Н. Халак. – Львів: Б. в., 2014. – Вип. 1. – 139 с.

Українські жертви Волині 1938-1944 рр. у картах і таблицях. Володимир-Волинський район / Упоряд.: О. Голько, О. Тучак, Н. Халак. – Львів: Б. в., 2014. – 96 с. + карта.

Листування Степана Томашівського з Іваном Крип’якевичем (лютий 1906 – червень 1930 рр.) / Упоряд. Н. Халак; Наук. ред. І. Гирич. – Львів: Б. в., 2015. – 156 с.

Дашкевич Я. Україна і Схід / Ред. кол.: Я. Гарасим, О. Забуранна, Н. Халак та ін.; Упоряд.: Г. Сварник, А. Фелонюк. – Львів, 2016. – 960 с. + іл.

Дашкевич Я. Україна на перехресті світів: релігієзнавчі й соціокультурні студії / Ред. кол.: М. Капраль, О. Малиць, Н. Халак та ін.; Упоряд.: Л. Моравська, І. Скочиляс. – Львів: ІУАД; Вид-во УКУ, 2016. – хlvі + 602 с. + 8 с. іл.

Щоденник Івана Констанкевича – в’язня концтабору Талергоф (1914-1915) / Упоряд.: І. Констанкевич, Н. Паславська, Н. Халак. – Львів: Б. в., 2016. – 44 с.