Про інститут

 

Інформація про Інститут української археографії та джерелознавства

ім. М.С. Грушевського Національної академії наук України,

Львівське відділення

 

1. Коротка історія створення та розвитку

Наукова археографія відродилася у Львові на початку 1990-х рр., ґрунтуючись значною мірою на традиціях Археографічної комісії, заснованої М. Грушевським у складі Наукового товариства ім. Шевченка. У радянський час публікування джерел здійснювалося лише в межах архівів – воно було позначене дуже помітною тенденційністю в підборі матеріалів, опублікованих в археографічних збірниках.

Львівське відділення Інституту української археографії було утворене згідно з розпорядженням Президії АНУ від 21 липня 1992 р. і 11 вересня цього ж року зареєстроване як юридична особа. Офіційно працює з 1 вересня 1992 р., а фактично виникло 1 листопада 1990 р. – спершу як осередок Археографічної комісії Академії наук України, організаційно – як одна з ланок Інституту суспільних наук АНУ. Початковий період діяльності відділення базувався на постанові бюро Президії АНУ з 18 грудня 1992 р. «Про забезпечення дальшого розвитку археографічних досліджень у західноукраїнському регіоні».

У 1991 р. відділення розпочало видавничу діяльність – самостійну та в кооперації з іншими науковими установами в Україні та поза її межами.

При відділенні діє кілька науково-дослідних установ: Українське геральдичне товариство (від 1991, голова А. Гречило); Комітет захисту архівів (з 2005). Коротко діяв Український центр документації національно-визвольної боротьби (від 1991, голова Я. Дашкевич).

 

2. Інформація про директора (керівника)

Дашкевич Ярослав Романович (1926-2010), доктор історичних наук (1994), професор (1996), є керівником Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (з 1991) та заступником директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (з 1993).

Я. Р. Дашкевич працював у Інституті суспільних наук АНУ (1957-1966 рр.), завідувачем відділу етнографії в Музеї етнографії та художнього промислу АНУ (1967-1972 рр.), начальником відділу допоміжних історичних дисциплін, старшим науковим співробітником Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові (1973, 1974-1980 рр.).

На початку 1990-х рр. Я. Р. Дашкевич створив Львівську археографічну школу, яка розпочала дослідження історії України на державницьких наукових засадах. З ініціативи вченого у Львові також відновлено сходознавчі студії. Реалізовуючи наукові проекти, Я. Р. Дашкевич працює провідним науковим співробітником Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України (з 1992), старшим науковим співробітником Інституту Східно-європейських досліджень НАН України – пізніше Інститут Європейських досліджень (1993-2007), завідувачем кафедри сходознавства Львівського національного університету імені Івана Франка (з 1998).

Науковий доробок ученого складає понад 1700 наукових і науково-популярних праць, у т. ч. «Армянские колонии на Украине в источниках и литературе XV-XIX в.» (Ереван, 1969), «Україна вчора і нині. Нариси, виступи, есе» (Київ, 1993), «Вірменія і Україна» (Львів-Нью-Йорк, 2001) та ін.

Я. Р. Дашкевич очолював Історичне товариство Нестора-літописця (з 1997), був дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка в Україні (1990), членом Президії та головою Історико-філософської секції Наукового товариства ім. Шевченка в Україні (з 1991). Нагороджений медалями М. Грушевського НТШ (1994) і «80 років НАН України» (1998). Лауреат Міжнародної премії ім. Антоновичів (США, 1995). Серед державних нагород – орден «За заслуги» ІІІ ступеня (1997) та «Ярослава Мудрого» V ступеня (2006), почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2001).

Ярослав Дашкевич був обраний членом таких відомих наукових організацій, як Міжнародна асоціація істориків паперу (Німеччина, Швейцарія, 1974), Російське палестинське товариство (Росія, 1986), Географічне товариство СРСР (Росія, 1986), Українське історичне товариство (США, 1991) та Українська вільна академія наук (США, 1994). Я. Р. Дашкевич постійно підтримує наукові та культурні зв’язки між українським та вірменським, єврейським, турецьким й іншими народами. Нагороджений орденом Св. Саака і Св. Месропа (Вірменія, 1998) та обраний почесним доктором Єреванського державного університету (2007). Помер 25 лютого 2010 р., похований на Личаківському кладовищі у Львові.

У березні 2010 р. виконуючим обов’язки керівника Львівського відділення призначений д.і.н. Капраль Мирон Миколайович.

 

3. Організаційна структура та Основні напрямки наукових досліджень.

Відділення є структурною одиницею Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Національної академії наук України.

В останні роки виконувало такі наукові теми:

«Джерела з історії Західної України XVIXVIII cт.» (2003-2005). Тема охоплювала шість основних розділів: 1. Документальні та наративні джерела до суспільно-політичної історії ХХ ст.; 2. Інформаційні системи з історії культури першої половини ХХ ст.; 3. Археографія та джерелознавство релігійного життя XVIIIXX cт.; 4. Історико-картографічне та історико-географічне джерелознавство XVIXVIII ст.; 5. Емблематика нового і найновішого періоду; 6. Вивчення спадщини Михайла Грушевського.

«Українські та іншомовні джерела з історії західноукраїнського регіону нового та найновішого періоду» (2006-2008). Тема виконується за такими розділами: 1. Національно-визвольний рух у західному регіоні в ХХ ст. у документальних та наративних джерелах; 2. Духовне життя західноукраїнського регіону в XVІ-XVIII cт.: археографія та джерелознавство; 3. Карти України XVІІ-XVІII cт. як історичне джерело; 4. Українська територіальна геральдика; 5. Дослідження спадщини М. Грушевського; 6. Джерела до історії ремісничих цехів Львова XIV-XVIII cт.

Мета цих наукових досліджень – заповнити існуючі прогалини у використанні та вивченні історичних джерел, які стосуються західноукраїнських земель нового (від XV ст.) та найновішого часу, а також ввести до наукового обігу нові матеріали, які значно поширять фактографію історії України.

 

4. Наукові здобутки

За час існування відділення співробітники опублікували низку наукових монографій і статей, що здобули позитивну оцінку наукової громадськості. Праця Я. Дашкевича «Вірменія та Україна» була нагороджена премією ім. А. Кримського НАН України, його ж «Постаті» та колективна робота М. Вавричин, Я. Дашкевича, У. Кришталович «Україна на стародавніх картах. Кінець XVI – перша половина XVI-XVII ст.» були відзначені як кращі видання в Україні та за кордоном.

Із 1992 р. почала виходити «Україна в минулому», вип. 1-9 (1992-1996) – збірник публікацій джерел та досліджень з джерелознавства і суміжних дисциплін; «Львівські історичні праці» з підсеріями «Джерела», «Дослідження», «Матеріали засідань і конференцій» – разом 5 випусків (1993-1995); «Львівські історичні пам’ятки», т. 1-3 (1998-2007), (спільно з Історичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка); «Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій Наукового товариства ім. Шевченка у Львові», вип. 1-2 (1994-1999, у співпраці з НТШ); «Історія релігій в Україні» (тези повідомлень) та «Історія релігій в Україні. Науковий щорічник» – 18 вип. (1992-2008, спільно з Музеєм історії релігій); альманахи наукових статей з історії церкви – 2 томи (1996-2001, спільно з Музеєм історії релігій).

Відновлено серію «Пам’ятки картографії України» – перший випуск з факсимільним виданням «Спеціальної карти» Боплана з 1650 р., другий випуск з репродукціями карт України XV – першої половини XVII ст. (роки видання 2000-2006). Крім цього, вийшло чотири томи статей на суміжну тематику – історія картографії, топографія, історична географія (1998-2007, у кооперації з Брандонським університетом у Канаді, зокрема: «Історичне картознавство України. Зб. наук. праць» (2004).

У зв’язку з публікацією та репродукцією праць М. Грушевського, видано томи 6-8 »Творів» (з серії «Історичні студії та розвідки», 2004-2007); покажчик імен до «Історії України-Руси» (як т. 11 «Історії України-Руси», 2000); «Листи М. Грушевського до К. Студинського» (1998, разом з Центральним державним історичним архівом у Львові).

 

5. Конференції, організатором або співорганізатором яких є установа

1. I-XХ міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні», 1992-2010 рр. Львівський музей Історії релігії; Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України – як співорганізатори.

2. IІ-XIХ Наукова геральдична конференція, 1992-2009. Українське геральдичне товариство – як співорганізатор.

3. Сходознавча конференція, 2006 р. Кафедра сходознавства Львівського національного університету ім. І. Франка – як співорганізатор.

4. Конференція «Депортації 1944-1951 років (до 60-річчя акції «Вісла»)», 2007 р. Львівська обласна рада народних депутатів, Львівська обласна державна адміністрація, Наукове товариство ім. Шевченка в Україні, Національна академія наук України Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Об’єднання Товариств депортованих українців «Закерзоння» – як співорганізатори.

5. Міжнародна конференція «Вірмено-українські зв’язки», 2008 р. Канадський Інститут Українознавчих студій Альбертського університету, Мічіганський університет, Український Католицький університет.

6. Міжнародна конференція «Іван Мазепа і мазепинці: Історія та культура України останньої чверті XVII – початку XVIII століть» 2009 р. Наукове товариство імени Шевченка в Україні.

 

6. Склад наукових працівників (доктори, кандидати) станом на 01.2010 р.

На початок 2010 р. відділення налічує 16 працівників, з них 10 наукових: 2 доктори історичних наук, 5 кандидатів історичних наук, 1 кандидат географічних наук.

 

7. Інформація про відзначення працівників Державними преміями, іменними преміями НАН України, присвоєння почесних звань, відзначення державними нагородами

Іменні премії НАН України: Дашкевич Я.Р. – премія ім. А. Ю. Кримського (2006).

Державні нагороди: Дашкевич Я.Р. – орден «За заслуги» ІІІ ступеня (1997), орден «Ярослава Мудрого» V cтупеня (2006).

Гречило А.Б. – орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2009).

Почесні звання: Дашкевич Я.Р. – Заслужений діяч науки і техніки України (2001).

Щорічні іменні премії Голови обласної державної адміністрації для відомих вчених (Дашкевич Я.Р., Скочиляс І.Я.) та молодих вчених (Скочиляс І.Б., Фелонюк А.В.).

 

 

8. Видавнича діяльність установи

Львівське відділення видало низку збірників документів, статей, окремих мемуарів, монографічних досліджень, довідників, зокрема: «Українське державотворення. Акт 30 червня 1941» – збірник документів і матеріалів; три книги спогадів – А. Любченко «Щоденник» (2000), Полюга Л. «Шляхами спогадів 1944-1956» (2003), довідник і дослідження Г. Сварник «Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві. Каталог-інформатор» (2005, за сприяння Канадського Інституту Українських студій в Едмонтоні та Наукового товариства ім. Шевченка в Америці). Крім цього, вийшли окремими книгами монографії: Вавричин М.Г., Дашкевич Я.Р., Кришталович У. Україна на стародавніх картах. Кінець XV – перша половина XVII ст. – К.: ДНВП «Картографія», 2005 (41,5 др. арк.); Гречило А.Б. Герби та прапори міст і сіл України. – Львів: Друкарські куншти, 2004. – Ч. 1 (21 др. арк.); Капраль М.М. Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаємини). – Львів: Літературна агенція Піраміда, 2003 (36,8 др. арк.); Скочиляс І.Я. Генеральні візитації Київської унійної митрополій XVII-XVIII століть: Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія. Т. 2: Протоколи генеральних візитацій. – Львів, 2004. – Т. 2 (58 др. арк.); Федорук Я.О. Міжнародна дипломатія і політика України 1654-1657. – Львів, 1996. – Ч. 1. Перевидано монографію О. Оглоблина. «Українська московська угода 1654», (2005).

 

Список окремих видань за участю Львівського відділеннята його співробітників у 2006-2009 рр.

1. Грушевський Михайло. Твори у 50-ти томах. – Т. 8: Серія «Історичні студії та розвідки (1906-1916) / Упоряд. Капраль М.М., Фелонюк А.В. – Львів: Світ, 2007. – XX+776 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України). ІSВN 978-966-603-223-5; ІSВN 978-966-603-484-0 (т. 8). 55 обл.-вид. арк.

2. Грушевський М. Твори: У 50 т. – Т. 9: Серія «Історичні студії та розвідки» (1917–1923) / Упоряд.: М. Капраль, А. Фелонюк, за участі В. Шульги / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського /. – Львів: Світ, 2009. – 592 с. (42 ум. друк. арк.). Наклад 5000 прим. ISBN 978-966-603-223-5. ISBN 978-966-603-628-8(т.9).

3. Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2006 р. – Львів: Логос, 2006. – Кн. 1, 2. – 760+[7] с.; 823 с. (Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львівське відділення; Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею Історії релігії; Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України). ISBN 966-7379-78-7. 89,1 обл-вид. арк.

4. Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2007 р. Кн. 1, 2. – Львів, 2007. – 964 с.; 735 с. (Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львівське відділення; Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею Історії релігії; Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України). ІSВN 966-7379-91-4. 54,6+42 ум. вид. арк.

5. Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2008 р. Кн. 1, 2. – Львів, 2008. – 880 с.; 824 с. (Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львівське відділення; Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею Історії релігії; Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України). ІSВN 966-7379-91-4. 54,6+50,6 ум. вид. арк.

6. Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2009 р. Кн. 1, 2 / Ред. кол.: З. Білик, Я. Дашкевич, Л. Моравська; Відп. ред. Т. Вишневська / Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львівське відділення; Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею Історії релігії; Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України /. – Львів: Логос, 2009. – 1008 с. (70,6 ум. друк. арк.), 756 с. (54,6 ум. друк. арк.).  Наклад по 300 прим. ISBN 966-7379-91-4.

7. Репертуар української книги 1798-1916. Матеріали до бібліографії. – Львів, 2005 (2006). – Т. 9. – 246 с. (Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львівське відділення; Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України). ISBN 966-02-3489-9. 15,3 обл.-вид. арк.

8. Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури. / Упорядники: Капраль М., Сварник Г., Скочиляс І. – Львів, 2006. – 704 с. (Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України Львівське відділення, Львівський національний університет ім. І. Франко) ISBN 966-02-4181-Х. 57,4 обл.-вид. арк.

9. Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури. Друге, випр. і допов. вид. / Упоряд.: Капраль М., Сварник Г., Скочиляс І. – Львів, 2007. – 808 с. (Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львівське відділення). ІSВN 978-966- 441-031-8. 65,2 ум. вид. арк. 56,6 обл.-вид. арк.

10. Історична топографія і соціотопографія України. Зб. наук. праць / Упоряд. М.Г. Вавричин. – Львів: Літературна агенція Піраміда, 2006. – 511 с. (Брандонський університет (Манітоба, Канада), Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львівське відділення). ISBN 966-02-3130-Х. 45,8 обл.-вид. арк.

11. Дашкевич Я., Кук В., Бойко В., Посівнич М. Про генерала Тараса Чупринку (Роман Шухевич). – Львів, 2006. – 32+[8] с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львівське відділення). ISBN 966-02-3951-3. 1,8 обл.-вид. арк.